Cơ sở pháp lý Thuế GTGT

Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất hiện nay. Nhằm giúp các bạn nắm rõ các quy định hiện hành về Thuế GTGT để kịp thời áp dụng trong công tác kế toán Tin tức kế toán xin cập nhật hệ thống văn bản về Luật, Nghị định, Thông tư, VBHN, Công văn đang còn hiệu lực thi hành như sau:

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Xem thêm:

>> Doanh nghiệp có nên đề nghị Hoàn thuế GTGT không?
>>  Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT điện tử

 

Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất hiện nay

 

Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất

>>> Các bạn click vào tên từng văn bản để xem chi tiết <<<

Văn bản pháp lý Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú

LUẬT

 13/2008/QH12 03/06/2008 01/01/2009 Luật Thuế GTGT
31/2013/QH13 19/06/2013 01/01/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều: Điều 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 của Luật số 13/2008/QH12
 71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bởi  31/2013/QH13

 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5

 +  Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 

 + Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8

 106/2016/QH13 06/04/2016 Từ ngày 01/07/2016, trừ quy định tại Khoản 4 Điều 3  hiệu lực từ ngày 01/09/2016 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi bổ sung bởi 31/2013/QH12, Cụ thể:

 + Khoản 1, 9, 23 Điều 5.

 + Điềm g khoản 1 Điều 8.

 + Khoản 1, 2 Điều 13. 

NGHỊ ĐỊNH

 92/2013/NĐ-CP 13/08/2013 13/08/2013  Quy định chi tiết thi hành một số điều  của luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế TNDN, Thuế GTGT
209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 01/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT 13/2008/QH12
 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ 209/2013/NĐ-CP: 

 + Sửa đổi bổ sung điềm a, khoản 2, Điều 3

 + Điểm c Khoản 1, Điềm b khoản 2 của  Điều 9

 12/2015/NĐ-CP  12/02/2015  01/01/2015  Sửa đổi, bổ sung một số điều

 – NĐ 209/2013/NĐ-CP:

 + Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3

 + Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3

 +  Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4

 + Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6

 +  Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6 

 + Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 9

 + Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9

 + Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10

 – Điều 2 NĐ 91/2014/NĐ-CP

 100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016

(Khoản 2, Điều 3 có hiệu lực từ 01/09/2016)

 Sửa đổi, bổ sung NĐ 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 12/2015/NĐ-CP

 + Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3 

 +  Khoản 3, khoản 6, khoản 11 Điều 3 

 +  Điểm đ khoản 1 Điều 6

 +  Điều 10

 10/2017/NĐ-CP 09/02/2017 01/04/2017  Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 NĐ 209/2013/NĐ-CP

THÔNG TƯ

141/2013/TT-BTC 16/10/2013 30/11/2013 Hướng dẫn thi hành NĐ  92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013
 219/2013/TT-BTC 31/12/2013 01/01/2014 Hướng dẫn thi hành NĐ 209/2013/TT-BTC
 72/2014/TT-BTC 30/05/2014 01/07/2014 Quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư bên nước ngoài mang theo khi xuất cảnh
 83/2014/TT-BTC 26/06/2014 10/08/2014 Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam
 119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 219/2013, hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP
 134/2014/TT-BTC 12/09/2014 27/10/2014 Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư
 151/2014/TT-BTC 10/10/2014 15/11/2014 Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC

 + Điểm a khoản 8 Điều 4

 + Đhoản 3 Điều 14

 + Điểm c Khoản 3 Điều 15

 Và một số điều tại các NĐ về thuế

 26/2015/TT-BTC

27/02/2015 01/01/2015    Hướng dẫn NĐ 12/2015/NĐ-CP

 –  Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 219/2013/TT-BTC (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi TT 119/2014/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC):

 + Sửa đổi khoản 1 Điều 4

 +  Bổ sung khoản 3a vào Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 

 + Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7

+ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 10

 +  Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 14 

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 15

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16 

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 18 

 92/2015/TT-BTC 15/06/2015 30/07/2015 Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, quản lý thuế GTGT, TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động KD
 193/2015/TT-BTC 24/11/2015 10/01/2016 Sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 7, Điều 5 TT 219/2013/TT-BTC.
 21/2016/TT-BTC 05/02/2016 01/04/2016  Hướng dẫn về khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại NĐ số 111/2015/NĐ-CP ngày  03/11/2015
 99/2016/TT-BTC 29/06/2016 13/08/2016 Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT
130/2016/TT-BTC 12/08/2016 01/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 119/2014/TT- BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC:

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 4

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9

 +  Sửa đổi, bổ sung Điều 18

 Và một số điều của Luật quản lý thuế.

173/2016/TT-BTC 28/10/2016 15/12/2016 Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC (Đã được bổ sung theo TT 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC)
31/2017/TT-BTC 18/04/2017 02/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 99/2016/TT-BTC: Điều 18, Điều 19, Điều 20
93/2017/TT0-BTC 19/09/2017 05/11/2017 Bãi bỏ việc nộp mẫu 06/GTGT

VB HỢP NHẤT

13/VBHN-BTC

(THÔNG TƯ)

15/05/2017 01/01/2014  – Hường dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và NĐ 209/2013/NĐ-CP, một số điều về Luật Thuế GTGT.

– Được hợp nhất từ 7 thông tư sau: 

+  TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

+  TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

+  TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

+  TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

+  TT 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015

+  TT  130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

+  TT 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 

06/VBHN-BTC

(NGHỊ ĐỊNH)

04/04/2017 01/01/2014

 – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT

 – Được hợp nhất từ 5 NĐ sau:

 + 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013

+ 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

 + 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

 + 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016

 + 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017

CÔNG VĂN

4253/TCT-CS 20/09/2017 Hướng dẫn điẻm mới Thông tư 93/2017/TT-BTC
 819/TCT-DNL  13/03/2017   Về hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử
1161/TCT-DNL   29/03/2017   Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm
1636/TCT-KK  25/04/2017   Về chính sách thuế GTGT đối với HH mua trả chậm
1713/TCT-CS  28/04/2017 Về việc hoàn thuế GTGT đối với HĐ xuất khẩu
1717/TCT-CS  28/04/2017 Về hướng dẫn về thuế GTGT đối với SP tro trấu
1736/TCT-CS  03/05/2017 Về việc hoàn thuế GTGT đối với HĐ xuất khẩu
3233/BTC-TCT  13/03/2017 Về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sx nông nghiệp
603/TCT-KK  24/02/2017 Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
640/TCT-TNCN  28/02/2017 Về tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô
269/TCT-KK  20/01/2017 Về việc khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư

 

Trên đây là Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất  các bạn click vào tên của từng văn bản để xem chi tiết và tải về. Tin tức kế toán sẽ luôn cập nhập những thông tư, các quy định mới nhất về thuế GTGT giúp kế toán nắm bắt kịp thời về các quy định hiện hành.

 

Tải file “Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất”:     >>>  TẠI ĐÂY  <<<

 

Xem thêm:

>>> Hệ thống các văn bản về thuế  TNDN mới nhất.

>> Hệ thống các văn bản về thuế TNCN mới nhất.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính