Cách hạch toán lãi vay phải trả
Cách hạch toán tài khoản TT133 Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT133 Hạch toán TT200

Cách hạch toán lãi vay phải trả

Hướng dẫn cách hạch toán lãi vay phải trả trong các trường hợp: Trả lãi vay theo định kỳ; Trả trước lãi trước cho nhiều kỳ; Trả lãi vay sau khi đáo hạn hợp đồng vay. Theo hướng dẫn tại điều Tại điều 63 thông tư 133/2016/TT-BTC và điều Tại điều 90 thông tư 200/2014/TT-BTC  thì Chi phí lãi vay trong

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 111-Tiền mặt theo thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Giống với thông tư 133/2016/TT-BTC tài khoản 111 – Tiền mặt theo thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại Tài khoản Tài sản. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 133. Cách hạch toán tài khoản 111 theo thông tư 200 như thế nào? THÔNG

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hạch toán xác định kết quả kinh doanh qua tài khoản 911 như thế nào? Kết quả hoạt động kinh doanh (TK 911) là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường; kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác của doanh nghiệp trong

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hướng dẫn hạch toán tài khoản 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 200. Thu nhập khác (TK 711) là các khoản thu nhập không phải là doanh thu của doanh nghiệp. Đây là các khoản thu nhập được tạo ra từ các hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo Thông tư 200  

 Tin Tức Kế Toán: Để phục vụ cho việc tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ kế toán sử dụng tài khoản 631 – Giá thành sản xuất. Cách hạch toán Tài khoản 631 – Giá thành sản

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Chi phí nhân công trực tiếp (Tài khoản 622) là những khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ gồm: Tiền lương chính, tiền lương phụ, các khoản phụ cấp, tiền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hạch toán Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp TT 200

Tin tức kế toán: Thông tư 200 hướng dẫn hạch toán Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp như thế nào? Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621) bao gồm các khoản chi phí về nguyên vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, … sử dụng

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 515-Doanh thu hoạt động tài chính Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Doanh thu hoạt động tài chính (Tài khoản 515) là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ. Cách hạch toán tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính được chia sẻ chi tiết sau

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hạch toán Tài khoản 466–Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định TT 200

 Tin Tức Kế Toán: Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định là nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước cấp để hình thành tài sản cố định hoặc cấp bằng tài sản cố định để sử dụng cho hoạt động dự án của doanh nghiệp. Cách hạch toán Nguồn kinh phí hình thành

Chi tiết...