công ty dịch vụ thuế
Dịch vụ kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

Công ty làm dịch vụ báo cáo tài chính tại Thanh Xuân

Được đánh giá là Công ty làm dịch vụ báo cáo tài chính tại Thanh Xuân Chuyên nghiệp và Uy tín, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh tế, tối ưu hóa nhân sự và có thể tập trung tốt hơn vào nhiều hoạt động kinh doanh.  Bản báo cáo tài chính có vai trò

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Tin tức kế toán: Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các chuẩn mực kế toán được Bộ Tài chính ban hành và công bố qua 5 đợt bằng 5 quyết định, đi cùng đó là các thông tư hướng dẫn chi tiết về các chuẩn mục kế toán. Mục đich là nhằm thống nhất quản lý và tạo

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

TT 161/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện 16 CMKT ban hành qua 3 quyết định

Tin tức kế toán: Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 161/2007/TT-BTC nhằm hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

Thông tư 20/2006/TT-BTC hướng dẫn 6 CMKT được ban hành theo 12/2005/QĐ-BTC

Tin tức kế toán: Thông tư số 20/2006/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 nhằm hướng dẫn kế toán thực hiện 06 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 12/2005/TT-BTC,bao gồm: THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí      1- Chuẩn mực số

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

TT 21/2006/TT-BTC hướng dẫn 3 trong 4 CMKT ban hành theo QĐ 100/2005/QĐ-BTC

Tin tức kế toán: Ngày 20 tháng 3 năm 2006 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2006/TT-BTC nhằm hướng dẫn cụ thể 03 CMKT được ban hành đợt 5 theo Quyết định 100/2005/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 100/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 4 CMKT Việt Nam (Đợt 5)

Tin tức kế toán: Quyết định 100/2005/QĐ-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2005 nhằm ban hành và công bố 4 CMKT, bao gồm: THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí – Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”; – Chuẩn mực số 18

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 12/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 6 CMKT Việt Nam (Đợt 4)

Tin tức kế toán: Quyết định 12/2005/QĐ-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 15/02/2015 nhằm ban hành và công bố 6 Chuẩn mực kế toán Việt Nam, bao gồm:      1- Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;      2- Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 234/2003/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 06 CMKT Việt Nam (Đợt 3)

Tin tức kế toán: Ngày 30 tháng 12 năm 2003 Bộ Tài chính ban hành Quyết định 234/2003/QĐ-BTC nhằm ban hành và công bố 06 chuẩn mực kế toán, bao gồm:      1- Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư;      2- Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 165/2002/QĐ-BTC Về việc ban hành và công bố 06 CMKT Việt Nam (đợt 2)

Tin tức kế toán: Ngày 31 tháng 12 năm 2002 Bộ Tài chính ban hành Quyết định 165/2002/QĐ-BTC  nhằm ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2), bao gồm: THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí    +  Chuẩn mực số 01 –

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 149/2001/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố bốn CMKT Việt Nam (Đợt 1)

Tin tức kế toán: Ngày 31 tháng 12 năm 2001 Bộ Tài chính ban hành Quyết định 149/2001/QĐ-BTC nhằm ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1), bao gồm: 1 – Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho 2 – Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 15 – “Hợp đồng xây dựng” được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 15 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực KT 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 29 – “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót” được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/ QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 29 quy định và hướng dẫn các nguyên

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 30 – “Lãi trên cổ phiếu” được ban hành và cung bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính Chuẩn mực kế toán số 30 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc xác định và trình

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 28 – Báo cáo bộ phận

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 28 – “Báo cáo bộ phận” được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 28 quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

Tin tức kế toán:  Chuẩn mực kế toán số 27 – “Báo cáo tài chính giữa niên độ” được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 27 quy định nội dung tối thiểu của một báo cáo tài chính

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực KT số 25 – BCTC hợp nhất và KT các khoản đầu tư vào công ty con

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 25 – “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con” được ban hành và công bố theo  Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm của Bộ trưởng Bộ Tài chính. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 26 – Thông tin về các bên liên quan

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 26 – “Thông tin về các bên liên quan” được ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 26 là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 24 – “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 24 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp lập và

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực KT số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 23 – “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15  tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 23 quy định và hướng dẫn các

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung BCTC của các ngân hàng và TCTC tương tự

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 22 – “Trình bày bổ sung BCTC của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự” được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 22 quy

Chi tiết...