Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế

Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế đối với trường hợp nào? Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với một kế toán thuế chuyên nghiệp. Bởi lẽ nếu kế toán không nắm được nội dung này thì DN có thể gặp rủi ro là Chi phí khấu hao bị loại

Chi tiết...
Khung khấu hao tài sản cố định năm 2019
Bài viết về TSCĐ

Khung khấu hao tài sản cố định năm 2019

Khung khấu hao tài sản cố định năm 2019 hiện tại vẫn được áp dụng tại Thông tư 45/2013/TT-BTC. Theo đó, tại Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC, quy định Khung khấu hao tài sản cố định hữu hình năm 2019. Tại Điều 11 Thông tư 45/2013/TT-BTC, quy định Khung khấu hao tài sản cố định vô hình năm 2019.  Lưu ý:

Chi tiết...
Phụ cấp nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không?
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Điều kiện để chi phí khấu hao được tính vào chi phí được trừ

Tin tức kế toán: Điều kiện để chi phí khấu hao được tính vào chi phí được trừ là gì? Hầu hết các doanh nghiệp đều phát sinh chi phí khấu hao tài sản cố định. Như: nhà xưởng, máy móc, văn phòng….. . Các chi phí này thường rất lớn nên các doanh nghiệp cần lưu ý để đưa khấu

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Phương pháp khấu hao đường thẳng

Theo Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC có 3 phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định: Phương pháp khấu hao đường thẳng; Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh và Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (khấu hao nhanh)

Căn cứ vào Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC và  Phụ lục 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC Kế Toán Hà Nội xin được trình bày điều kiện áp dụng; Nội dung của phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (khấu hao nhanh) và ví dụ cụ thể như sau: 1. Điều kiện áp dụng phương pháp

Chi tiết...
Bài viết nhiều lượt xem Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

 Tin tức kế toán Căn cứ vào Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC và  Phụ lục 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC Kế Toán Hà Nội xin được trình bày điều kiện áp dụng; Nội dung của phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm và ví dụ cụ thể như sau: 1. Điều kiện áp dụng phương pháp

Chi tiết...
Bài viết nhiều lượt xem Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Giới thiệu các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định. Nội dung và ví dụ cụ thể về các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định bao gồm: Phương pháp trích khấu hao đường thẳng; Phương pháp trích khấu hao nhanh; Phương pháp trích khấu hao giảm dần và

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Thông tư 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích KH TSCĐ

  –   Thông tư 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25/04/2013, có hiệu lực từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013. Thông tư này quy định  về tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ, cách xác định nguyên giá, nguyên tắc quản lý, phân loại, các nguyên tắc trích khấu hao, xác định thời gian trích

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Thông tư 147/2016/TT-BTC Sửa đổi một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC

Ngày 13/10/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC, thông tư này có hiệu lực thi hành từ 28/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016 . Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Thông tư 28/2017/TT-BTC Sửa đổi bổ sung TT 45/2013/TT-BTC, 147/2016/TT-BTC

Ngày 12/04/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2016/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ 26/05/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ, quản lý, sử dụng, và trích khấu hao TSCĐ…………              

Chi tiết...
Bài viết nhiều lượt xem Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Cách xác định nguyên giá Tài sản cố định

 Tin tức kế toán  Các xác định nguyên giá tải sản cố định như thế nào là chính xác? Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày: Cách xác định nguyên giá Tài sản cố định hữu hình; Cách xác định nguyên giá Tài sản cố định vô hình; Cách xác định nguyên giá Tài

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Điều kiện thanh lý Tài sản cố định và thủ tục thanh lý Tài sản cố định

1. Điều kiện thanh lý TSCĐ TSCĐ hết thời gian khấu hao sử dụng, tài sản hư hỏng không sửa chữa được hoặc nếu sử dụng tiếp phải mất chi phí quá lớn, hiệu quả thấp, để thu hẹp quy mô, thay đổi mục tiêu hoạt động hoặc không có nhu cầu sử dụng nữa. 2.

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Khái niệm và phân loại Tài sản cố định

Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ được quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013) và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 147/2016/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 11

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Nhiệm vụ của Kế toán Tài sản cố định (TSCĐ).

Kế toán TSCĐ là một phần trong bộ máy kế toán và đóng vai trò quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp, nó là bộ phận chủ yếu cấu thành tổng tài sản doanh nghiệp. Chính vì thế sự biến động của TSCĐ ảnh hưởng đến biến động về kết cấu

Chi tiết...
Bài viết nhiều lượt xem Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

 Tin tức kế toán  Được quy định, hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013) và sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư Thông tư 147/2016/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 11 năm

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Khung thời gian trích khấu hao của các loại Tài sản cố định

PHỤ LỤC I KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CỦA CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính) Danh mục các nhóm tài sản cố định Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm) Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) A

Chi tiết...
Bài viết nhiều lượt xem Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Đánh giá lại nguyên giá tài sản cố định

 Tin tức kế toán  Nguyên giá TSCĐ chỉ được thay đổi trong các trường hợp nào? Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ doanh nghiệp phải làm gì? Câu hỏi này thực ra rất đơn giản. Hãy cùng Tin tức kế toán tìm hiểu việc đánh giá lại nguyên giá TSCĐ qua những ví dụ cụ thể sau.

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Phương pháp hạch toán kế toán Tài sản cố định thuê hoạt động

Thế nào là Tài sản cố định thuê hoạt động; Cách hạch toán kế toán thuê hoạt động đối với bên đi thuê và bên cho thuê. >> Lớp học kế toán ở Hà Đông – Ưu đãi mới nhất 1. Tài sản cố định thuê hoạt động. Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Cách hạch toán kế toán đánh giá lại  tài sản cố định theo thông tư 200

Trong quá trình sử dụng, do tác động của nhiều nguyên nhân khác nhau (lạm phát, tiến bộ khoa học kỹ thuật,…) làm cho nguyên giá của TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ không phản ánh đúng giá thị trường của TSCĐ. Do vậy nếu vẫn căn cứ vào giá trị tại thời điểm

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Bất động sản đầu tư là gì?

Theo Mục III,Thông tư 161/2007/TT-BTC  hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Chuẩn mực kế toán số 05 “Bất động sản đầu tư” quy định như sau: Bất động sản (BĐS) đầu tư là bất động sản, gồm: Quyền sử dụng đất; Nhà, hoặc một phần của nhà, hoặc cả nhà và đất; Cơ sở hạ tầng

Chi tiết...