Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Mẫu bảng chấm công và cách lập theo thông tư 200

Mục đích, cách lập, mẫu bảng chấm công theo thông tư 200… Mẫu bảng chấm công: Các bạn tải mẫu tại đây:     +  File word:     TẢI VỀ       +   File excel:     TẢI VỀ   1. Mục đích Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH,

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ và cách lập theo thông tư 200

Bảng chấm công làm thêm giờ, mục đích, cách lập… Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ: Các bạn tải mẫu về tại đây:    +  File word:     TẢI VỀ        +  File excel:     TẢI VỀ   1. Mục đích: Theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Bảng thanh toán tiền lương và cách lập theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền lương, mục đích, hướng dẫn cách lập… theo thông tư 200… Mẫu bảng thanh toán tiền lương: Các bạn mẫu về tại đây:  +  File word:       TẢI VỀ   +  File Excel:       TẢI VỀ  1. Mục đích: Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Bảng thanh toán tiền thưởng và cách lập theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng, cách lập… theo thông tư 200… Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng: Các bạn tải mẫu về tại đây:    + File word:     TẢI VỀ          + File excel:     TẢI VỀ 1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Mẫu giấy đi đường và cách lập theo thông tư 200

Mẫu giấy đi đường: Các bạn tải mẫu về tại đây:       + File word:      TẢI VỀ        +  File excel:       TẢI VỀ    1. Mục đích: Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH và cách lập theo thông tư 200

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH, hướng dẫn phương pháp lập bảng phân bổ theo Thông tư 200… Mẫu bảng PB tiền lương và BHXH: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:     TẢI VỀ          + File excel:       TẢI VỀ  1. Mục đích: Dùng để tập

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu bảng kê trích nộp cách khoản theo lương, mục đích, hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200… Mẫu bảng kê trích nộp các loại theo lương: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:     TẢI VỀ        +  File excel:      TẢI VỀ  1. Mục đích: Bảng kê trích nộp

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu 07-LĐTL và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền lương nhân công thuê ngoài, hướng dẫn cách lập… theo Thông tư 200 Mẫu bảng thanh toán thuê ngoài  Các bạn tải mẫu về tại đây:      + File word:      TẢI VỀ         +  File excel:     TẢI VỀ  1. Mục đích: Bản thanh toán tiền thuê ngoài là

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu 05-LĐTL Thông tư 200

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành và cách lập….. theo thông tư 200…. Mẫu phiếu: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:     TẢI VỀ           +  File excel:     TẢI VỀ 1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, mục đích, cách lập… theo Thông tư 200 Mẫu thanh toán tiền làm thêm giờ: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:       TẢI VỀ        +  File excel:       TẢI VỀ     1. Mục đích Bảng thanh toán tiền làm thêm

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán và cách lập Thông tư 200

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán và cách lập nhằm xác định số lượng, chất lượng, giá trị hợp đồng… theo Thông tư 200 Mẫu biên bản nghiệm thu (thanh lý): Các bạn tải mẫu về:   >> Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán thông tư 200 << 1. Mục đích Biên bản thanh

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Mẫu hợp đồng giao khoán và cách lập theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập, mẫu hợp đồng giao khoán…… Mẫu hợp đồng giao khoán: Các bạn tải về:   >> Mẫu hợp đồng giao khoán mẫu 08-LĐTL Thông tư 200 << 1. Mục đích Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ và cách lập theo Thông tư 133

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 133……… Mẫu bảng: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:    TẢI VỀ       +  File excel:     TẢI VỀ 1. Mục đích: Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài, mục đích, hướng dẫn cách lập ………. theo Thông tư 133/2016/TT-BTC…….. Mẫu bảng:  Các bạn tải mẫu về tại đây:    +  File word:    TẢI VỀ     +  File excel:    TẢI VỀ  1. Mục đích: Bản thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu giấy đi đường và cách hạch toán theo Thông tư 133

Mẫu giấy đi đường, mục đích, hướng dẫn cách lập…….. theo Thông tư 133 Mẫu giấy đi đường:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:         TẢI VỀ       +  File excel:          TẢI VỀ 1. Mục đích: Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu bảng chấm công và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng chấm công, mục đích, hướng dẫn cách lập ……….theo Thông tư 133/2016/TT-BTC… Dưới đây là mẫu bảng chấm công: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:        TẢI VỀ       +  File excel:        TẢI VỀ 1. Mục đích: Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ, hướng dẫn cách lập  bảng chấm công…… theo Thông tư 133/2016/TT-BTC……… Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:           TẢI VỀ      +  File excel:           TẢI VỀ  1. Mục đích: Theo

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng thanh toán tiền lương, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 133……… Mẫu bảng thanh toán tiền lương: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:          TẢI VỀ      +  File excel:          TẢI VỀ 1. Mục đích: Bảng thanh toán tiền lương là

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng, mục đích, hướng dẫn cách lập……. theo Thông tư 133………… Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:   TẢI VỀ      +  File excel:   TẢI VỀ 1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành và cách lập theo TT 133

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, mục đích, hướng dẫn cách lập …. theo Thông tư 133…….. Mẫu phiếu: Các bạn tải mẫu về tại đây:       +  File word:      TẢI VỀ       +  File excel:       TẢI VỀ 1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số sản phẩm

Chi tiết...