Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu ở đơn vị cung cấp dịch vụ

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu ở đơn vị cung cấp dịch vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015) THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ KT chi phí phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh chịu TT133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán chi phí phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh phải chịu (Ghi tại bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung và hạch toán chi phí chung) theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ KT SPHHDV bán cho đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ DN TT133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ xuất bán cho đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán trả lương cho người lao động bằng sản phẩm, hàng hóa TT133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán trả lương cho người lao động bằng sản phẩm, hàng hóa theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực áp

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán xuất kho sản phẩm hàng hóa để biếu tặng TT133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán xuất kho sản phẩm hàng hóa để biếu tặng (Được trang trải bằng Quỹ khen thưởng, phúc lợi) theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ KT thu nhập,chi phí khác p/sinh do đánh giá lại TS đem ĐT, LDLK TT133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán thu nhập, chi phí khác phát sinh do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ góp vốn, đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực áp

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp TT133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ KT chi phí, thu nhập khác về thanh lý, nhượng bán TSCĐ (TK 711) TT133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán chi phí, thu nhập khác về thanh lý, nhượng bán TSCĐ (tài khoản 711) theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC),

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tư 133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực áp dụng cho năm

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán tài khoản 711 – Thu nhập khác theo thông tư 133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 711 – Thu nhập khác theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực áp dụng cho năm

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh theo thông tư 133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực áp

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán tài khoản 635 – Chi phí tài chính theo thông tư 133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 635 – Chi phí tài chính theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực áp dụng cho

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (KKĐK) theo thông tư 133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (Phương pháp kiểm kê định kỳ) theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (KKTX) theo thông tư 133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (Phương pháp kê khai thường xuyên) theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán tài khoản 631 – Giá thành sản xuất (KKĐK) theo thông tư 133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 631 – Giá thành sản xuất (Phương pháp kiểm kê định kỳ) theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC),

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán tài khoản 611-Tổng hợp NVL ở đơn vị cung cấp DV (KKĐK) TT133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 611 – Tổng hợp nguyên liệu, vật liệu ở đơn vị cung cấp dịch vụ (Phương pháp kiểm kê định kỳ) theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu (tài khoản 511) TT133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu (tài khoản 511) theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực áp dụng

Chi tiết...
Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính theo TT133

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính theo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực áp

Chi tiết...