Hạch toán TT200 Hệ thống tài khoản thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Theo thông tư này, tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế đều áp dụng hệ thống tài khoản kế toán dưới đây. >>>> Dịch vụ

Chi tiết...