Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200
Bài viết cập nhật mới nhất Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200 là gì?  Tỷ giá khi sổ kế toán theo thông tư 200 có mấy cách xác định?  Nguyên tắc áp dụng Tỷ giá khi sổ như thế nào? Mời bạn  theo dõi bài viết cùng Kế Toán Hà Nội nhé. Theo Điều 69 Thông tư 200/2014/TT­- BTC thì có

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Tỷ giá giao dịch thực tế theo thông tư 200

Tỷ giá giao dịch thực tế theo thông tư 200: Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ; Tỷ giá giao dịch thực tế để xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ: Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ kế toán TK 8212 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 8212 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ban hành ngày 22/12/2014, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), có hiệu lực áp dụng

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ kế toán TK 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ban hành ngày 22/12/2014, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), có hiệu lực áp dụng

Chi tiết...
Cách hạch toán lãi vay phải trả
Cách hạch toán tài khoản TT133 Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT133 Hạch toán TT200

Cách hạch toán lãi vay phải trả

Hướng dẫn cách hạch toán lãi vay phải trả trong các trường hợp: Trả lãi vay theo định kỳ; Trả trước lãi trước cho nhiều kỳ; Trả lãi vay sau khi đáo hạn hợp đồng vay. Theo hướng dẫn tại điều Tại điều 63 thông tư 133/2016/TT-BTC và điều Tại điều 90 thông tư 200/2014/TT-BTC  thì Chi phí lãi vay trong

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Kế toán tổng hợp ở đơn vị sản xuất, dịch vụ theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp ở đơn vị sản xuất, dịch vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ kế toán tổng hợp thuế GTGT đầu vào theo TT200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp Thuế GTGT đầu vào theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 911 kế toán xác định kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh (TK 911) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). Tài khoản 911 dùng để xác định và phản ánh kết

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐHH theo TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình  theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015) THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình tự sản xuất theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình tự sản xuất theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015) THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

 Sơ đồ Kế toán TSCĐHH mua ngoài theo phương thức trả chậm trả góp TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình mua ngoài theo phương thức trả chậm trả góp theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015) THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán TSCĐ tăng do mua ngoài dùng vào SXKD theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán TSCĐ tăng do mua ngoài dùng vào SXKD theo thông  bút toán liên quan đến mua TSCĐ, thuế, chiết khấu, kết chuyển nguồn….tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán tổng hợp chi phí bảo hành công trình xây lắp theo TT200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp chi phí bảo hành công trình xây lắp theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

 Sơ đồ Kế toán hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán tổng hợp ở đơn vị kinh doanh hàng hóa theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp ở đơn vị kinh doanh hàng hóa theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán cho thuê hoạt động và nhượng bán, thanh lý BĐSĐT TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp cho thuê hoạt động và nhượng bán, thanh lý BĐSĐT theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

 Sơ đồ Kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại, bị giảm giá hàng bán TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại, bị giảm giá hàng bán theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI

Chi tiết...