Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Kế toán tổng hợp ở đơn vị sản xuất, dịch vụ theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp ở đơn vị sản xuất, dịch vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ kế toán tổng hợp thuế GTGT đầu vào theo TT200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp Thuế GTGT đầu vào theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 911 kế toán xác định kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh (TK 911) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). Tài khoản 911 dùng để xác định và phản ánh kết

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐHH theo TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình  theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015) THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình tự sản xuất theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình tự sản xuất theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015) THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

 Sơ đồ Kế toán TSCĐHH mua ngoài theo phương thức trả chậm trả góp TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán TSCĐ hữu hình mua ngoài theo phương thức trả chậm trả góp theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015) THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán TSCĐ tăng do mua ngoài dùng vào SXKD theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán TSCĐ tăng do mua ngoài dùng vào SXKD theo thông  bút toán liên quan đến mua TSCĐ, thuế, chiết khấu, kết chuyển nguồn….tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán tổng hợp chi phí bảo hành công trình xây lắp theo TT200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp chi phí bảo hành công trình xây lắp theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

 Sơ đồ Kế toán hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán tổng hợp ở đơn vị kinh doanh hàng hóa theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp ở đơn vị kinh doanh hàng hóa theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán cho thuê hoạt động và nhượng bán, thanh lý BĐSĐT TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp cho thuê hoạt động và nhượng bán, thanh lý BĐSĐT theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

 Sơ đồ Kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại, bị giảm giá hàng bán TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại, bị giảm giá hàng bán theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán chi phí đi vay bằng hình thức phát hành trái phiếu TT 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp đi vay và chi phí đi vay bằng hình thức phát hành trái phiếu theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán tổng hợp mua và bán hàng trả chậm, trả góp theo thông tư 200

Tin tức kế toán:  Sơ đồ Kế toán tổng hợp mua và bán hàng trả chậm, trả góp theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa nhập khẩu theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp mua bán hàng hóa nhập khẩu theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015) THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ kế toán tổng hợp mua và bán hàng hóa theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp mua và bán hàng hóa theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015). THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành –

Chi tiết...
Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ kế toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Để thuận tiện cho việc ghi nhớ và tóm lược các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản 136 – Phải thu nội bộ, sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Sơ đồ kế toán tài khoản 136 – “Phải thu nội bộ” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban

Chi tiết...