Cách hạch toán lãi vay phải trả
Cách hạch toán tài khoản TT133 Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT133 Hạch toán TT200

Cách hạch toán lãi vay phải trả

Hướng dẫn cách hạch toán lãi vay phải trả trong các trường hợp: Trả lãi vay theo định kỳ; Trả trước lãi trước cho nhiều kỳ; Trả lãi vay sau khi đáo hạn hợp đồng vay. Theo hướng dẫn tại điều Tại điều 63 thông tư 133/2016/TT-BTC và điều Tại điều 90 thông tư 200/2014/TT-BTC  thì Chi phí lãi vay trong

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Thông tư 133

Tin tức kế toán: Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Thông tư 133/2016/TT-BTC.  Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường. Kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 821–Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp TT 133

Tin tức kế toán: Cách hạch toán Tài khoản 821–Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp TT 133. Giống với thông tư 200/2014/TT-BTC. Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 133/2016/TT-BTC, đều thuộc loại tài khoản Chi phí khác. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 811 – Chi phí khác theo Thông tư 133

Tin tức kế toán: Cách hạch toán Tài khoản 811 – Chi phí khác theo Thông tư 133. Chi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Để phản ánh chi phí khác của doanh nghiệp kế toán sử dụng Tài

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 133

Tin tức kế toán: Cách hạch toán Tài khoản 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 133. Thu nhập khác là các khoản thu nhập không phải là doanh thu của doanh nghiệp. Thu nhập khác là các khoản thu nhập được tạo ra từ các hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh thông

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Thông tư 133

Tin tức kế toán: Cách hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Thông tư 133. Theo thông tư 133/2016/TT-BTC Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí bán hàng là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán tài khoản 635–Chi phí tài chính theo thông tư 133

Cách hạch toán tài khoản 635 – Chi phí tài chính theo Thông tư 133. Chi phí tài chính là những chi phí liên quan đến các hoạt động về vốn, các hoạt động đầu tư tài chính và các nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh nghiệp. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán giá vốn hàng bán-Tài khoản 632, theo Thông tư 133

Giá vốn hàng bán là gì?. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán?. Tài khoản sử dụng khi hạch toán giá vốn hàng bán. Cách hạch toán giá vốn hàng bán-Tài khoản 632, theo Thông tư 133.  THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí  Giá vốn hàng bán

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán giá thành sản xuất – Tài khoản 631 theo Thông tư 133

Tin tức kế toán: Để phục vụ cho việc tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ kế toán sử dụng tài khoản 631 – Giá thành sản xuất. Vậy cách hạch toán giá thành sản xuất –

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán doanh thu hoạt động tài chính-Tài khoản 515

Tin tức kế toán: Trước khi đi vào nghiên cứu Cách hạch toán doanh thu hoạt động tài chính-Tài khoản 515. Các bạn cần phải biết Doanh thu hoạt động tài chính là gì?. Nguyên tắc hạch toán như thế nào?. kết cấu tài khoản ra sao?. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành –

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Hạch toán Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TT 133

Doanh thu là gì? Nguyên tắc kế toán doanh thu? Cách hạch toán kế toán doanh thu -Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” theo thông tư số 133/2016/TT­BTC. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí Doanh thu là tổng giá trị các lợi

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -Tài khoản 421

Tin tức kế toán: Nguyên tắc kế toán khi hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -Tài khoản 421. Nội dung và kết cấu của TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -Tài khoản 421 theo thông tư số 133/2016/TT-BTC . Thông tư được

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán cổ phiếu quỹ – Tài khoản 419 theo Thông tư 133

Tin tức kế toán: Cổ phiếu quỹ là gì?. Khi nào công ty có cổ phiếu quỹ?. Cách hạch toán cổ phiếu quỹ – Tài khoản 419 theo Thông tư 133. Mời các bạn theo dõi bài viết của Kế Toán Hà Nội. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu TT 133

Tin tức kế toán: Cách hạch toán Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC) có hiệu lực áp dụng cho

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu thông tư 133

Tin tức kế toán: Cách hạch toán tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo thông tư 133. Hạch toán tăng giảm vốn chủ sở hữu. Hạch toán tăng giảm vốn điều lệ của công ty. Giống với thông tư 200/2014/TT-BTC tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 356–Quỹ phát triển khoa học và công nghệ TT 133

Cách hạch toán Tài khoản 356–Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo thông tư 133. Cách hạch toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ khi trích lập.  Cách hạch toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ khi chi tiêu. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 133

Cách hạch toán tài khoản 353-Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 133. Cách hạch toán khi trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi. Cách hạch toán khi sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi.  THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí Thông tư số 133/2016/TT-BTC  được ban hành ngày

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán tài khoản 352–Dự phòng phải trả theo thông tư 133

Hướng dẫn Cách hạch toán tài khoản 352–Dự phòng phải trả theo thông tư 133. Chi tiết bao gồm: Cách hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa (Tài khoản 3521). Cách hạch toán Dự phòng bảo hành công trình xây dựng (Tài khoản 3522). Cách hạch toán dự phòng phải trả khác (Tài khoản 3524). THÔNG

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 133. Cụ thể là Cách hạch toán tài khoản 3411 – Các khoản đi vay. Cách hạch toán tài khoản tài khoản 3412 – Nợ thuê tài chính. Để có cách hạch toán Tài khoản 341–Vay và nợ thuê tài chính theo thông tư

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán tài khoản 338-­Phải trả, phải nộp khác thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 338 -­ Phải trả, phải nộp khác thông tư 133. Cách hạch toán các khoản phải trả về tài sản thừa chờ giải quyết. Cách hạch toán các khoản phải trả về bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ). Cách hạch toán các khoản phải trả về ký quỹ,

Chi tiết...