Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 1161/TCT-DNL ngày 29/03/2017 về thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Ngày 29 tháng 03 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 1161/TCT-DNL  nhằm trả lời công văn 79100/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội kiến nghị về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm……

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Tải công văn tại đây:          Công văn 1161.TCT-DNL

 

Sau đây là nội dung công văn:

 

BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1161/TCT-DNL                                                         Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

V/v: chính sách thuế GTGT

đối với hoạt động tái bảo hiểm.

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 79100/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội kiến nghị về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm. Về nội dung này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000:

+ Tại Khoản 2 Điều 3 quy định về giải thích từ ngữ:

“Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.”

+ Tại Điều 61 quy định về nội dung kinh doanh tái bảo hiểm:

“Kinh doanh tái bảo hiểm bao gồm:

1. Chuyển một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho một hay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác.

2. Nhận bảo hiểm lại một phần hay toàn bộ trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm khác đã nhận bảo hiểm,”

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực bảo hiểm quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm: “…Tái bảo hiểm”

Tại điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 09/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“b) Các khoản thu về dịch vụ, hàng hóa bán ra đã tính thuế GTGT ở khâu bảo hiểm gốc thì không phải tính thuế GTGT theo quy định tại Thông tư này bao gồm:

– Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu về bồi thường khác (nếu có).

– Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm.

– Thu đòi người thứ 3 ”

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với khoản phí tái bảo hiểm mà các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm nhận được từ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm khác thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; các khoản thu về bồi thường nhượng tái bảo hiểm, các khoản thu về bồi thường khác, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)
– Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
– Vụ CS, PC, KK (TCT);
– Website Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Ngọc Minh

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo CV 1161/TCT-DNL ngày 29/03/2017 về thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính