Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 1717/TCT-CS ngày 28/04/2017 về thuế GTGT sản phẩm tro trấu

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Ngày 28/04/2017 Tổng cục thuế ban hành công văn 1717/TCT-CS để trả lời công văn số 1192/CT-THNVDT ngày 23/12/2016 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về thuế GTGT của mặt hàng tro trấu.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Tải công văn tại đây:             Công văn 1717.TCT-CS

 

Sau đây là nội dung công văn: 

 

BỘ TÀI CHÍNH                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1717/TCT-CS

V/v thuế GTGT sản phẩm tro trấu.                                      Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1192/CT-THNVDT ngày 23/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về thuế GTGT của mặt hàng tro trấu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế GTGT quy định đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT- BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Ngày 29/05/2014, Bộ Tài chính có công văn số 7062/BTC-TCT hướng dẫn về thuế GTGT đối với sản phẩm trấu được tạo ra từ quá trình xay xát thóc được coi là sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp mua trấu dùng làm nguyên liệu đốt lò hơi để sản xuất ra hơi bão hòa và thu được phế liệu là tro trấu thì sản phẩm tro trấu khi bán ra thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
– Vụ PC, CS-BTC;
– Vụ PC, KK-TCT;
– Website TCT;
– Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo CV 1717/TCT-CS ngày 28/04/2017 về thuế GTGT sản phẩm tro trấu, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính