Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

Mẫu phiếu nhập kho và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho, mục đích, hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200… Mẫu phiếu nhập kho: Các bạn tải mẫu về tại đây: +  File word:       TẢI VỀ +  File excel:       TẢI VỀ 1. Mục đích: Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho làm

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

Mẫu phiếu xuất kho và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200

Mẫu phiếu xuất kho: >>>> Dịch vụ kế toán trọn gói <<<< Chỉ từ 17.000 đồng/tháng  Các bạn tải mẫu về tại đây:      + File word:        TẢI VỀ      +  File excel:        TẢI VỀ 1. Mục đích: Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ và hướng dẫn cách lập thông tư 200

Mẫu phiếu:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:        TẢI VỀ      +  File excel:        TẢI VỀ  1. Mục đích: Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC và hướng dẫn cách lập – TT 200

Mẫu bảng phân bổ: Các bạn tải mẫu về tại đây:      + File word:        TẢI VỀ       + File excel:        TẢI VỀ  1. Mục đích  –  Dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

BB kiểm kê vật tư, CCDC, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT200

Biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hoá, mục đích, hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200…. Mẫu BB kiểm kê: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:       TẢI VỀ       +  File excel:        TẢI VỀ  1. Mục đích Biên bản kiểm kê vật

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT200

Mẫu BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, SP, hàng hoá và cách lập theo TT 200

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, ccdc, sản phẩm, hàng hoá, mục đích, cách lập …. theo Thông tư 200…. Mẫu BB kiểm nghiệm: Các bạn tải mẫu về tải đây:      +  File word:      TẢI VỀ      + File excel:       TẢI VỀ 1. Mục đích: Xác định số lượng, qui cách,

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

Mẫu Phiếu xuất kho và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu phiếu xuất kho, mục đích, hướng dẫn cách lập…….. theo Thông tư 200…….. Mẫu phiếu xuất kho:   Các bạn tải mẫu về tại đây:       +  File excel:      TẢI VỀ      +  File word:      TẢI VỀ    1. Mục đích: Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

Mẫu Phiếu nhập kho và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Mẫu phiếu nhập kho, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 133…….. Mẫu phiếu nhập kho:   Các bạn có thể tải mẫu về tại đây:      +  File word:    TẢI VỀ      +  File excel:     TẢI VỀ 1. Mục đích: Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm,

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

BB kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT 133

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 133…… Mẫu Biên bản kiểm nghiệm:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:      TẢI VỀ      +  File excel:       TẢI VỀ 1. Mục đích: Xác định

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, CCDC và cách lập theo TT 133

Mẫu bảng phân bổ: Các bạn có thể tải mẫu về tại đây:       +  File word:     TẢI VỀ       +   File excel:    TẢI VỀ 1. Mục đích  Dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:    TẠI ĐÂY      +  File excel:    TẠI ĐÂY 1. Mục đích: Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

BB kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo TT 133

Mẫu Biên bản kiểm kê:  Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:    TẠI ĐÂY      +   File excel:   TẠI ĐÂY 1. Mục đích Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản

Chi tiết...
Bài viết nhiều lượt xem Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán kho Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hoá mới nhất

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa như thế nào? Sau khi ký hợp đồng mua bán xong thì bên bán tiến hành giao hàng cho bên mua theo đúng quy cách, chất lượng và số lượng. Khi giao hàng bên giao và bên nhận phải ký nhận về số lượng hàng đã giao nhằm xác đ…

Chi tiết...