Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 3233/BTC-TCT ngày 13/03/17 thuế GTGT đối với MMTB phục vụ SX nông nghiệp

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Ngày 13 tháng 03 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành công văn số 3233/BTC-TCT về việc thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Tải công văn tại đây:           Công văn 3233.BTC-TCT

 

Nội dung công văn như sau:          

 

   BỘ TÀI CHÍNH                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 3233/BTC-TCT                                                     Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017     

V/v: thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị

 chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

 

                                         Kính gửi:
                                                      – Cục Thuế các tỉnh; thành phố;
                                                      – Cục Hải quan các tỉnh; thành phố.

 

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục nhận được các văn bản của một số Cục Thuế và doanh nghiệp về thuế giá trị gia tăng đối với các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất thuế GTGT 10%.

Trên cơ sở nghiên cứu ý kiến tại công văn số 1397/BNN-CB ngày 15/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Các loại máy, thiết bị: máy ép củi trấu; dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ sản xuất bột cá; máy sàng nông sản dùng trong công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi (máy sàng rung phân loại viên cám thành phẩm, bao gồm lưới sàng để lọc bụi và cám kích cỡ lớn hơn tiêu chuẩn và bộ rung để lọc thành phẩm) là máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, doanh nghiệp đã kê khai, tính, nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định từ ngày 01/01/2015 đến ngày doanh nghiệp được Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành xác nhận máy móc, thiết bị của doanh nghiệp là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thì không thực hiện điều chỉnh lại.

2. Việc cung cấp vật tư và thi công nhà màng chưa có cơ sở để xác định là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, do đó, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định.

Bộ Tài chính có ý kiến để các Cục Thuế, Cục Hải quan biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận
– Như trên;

– Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
– Bộ NN&PTNT;
– Vụ PC, CST, TCHQ-BTC;
– Công ty TNHH chế biến phụ phẩm thủy sản Honoroad VN;
– CN Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hà Nam;
– Công ty TNHH SX-TM-KT Xây dựng Việt Nam;
– Lưu: VT, TCT(VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo CV 3233/BTC-TCT ngày 13/03/17 thuế GTGT đối với MMTB phục vụ SX nông nghiệp, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính