Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Tin tức kế toán: Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các chuẩn mực kế toán được Bộ Tài chính ban hành và công bố qua 5 đợt bằng 5 quyết định, đi cùng đó là các thông tư hướng dẫn chi tiết về các chuẩn mục kế toán. Mục đich là nhằm thống nhất quản lý và tạo

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 15 – “Hợp đồng xây dựng” được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 15 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực KT 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 29 – “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót” được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/ QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 29 quy định và hướng dẫn các nguyên

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 30 – “Lãi trên cổ phiếu” được ban hành và cung bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính Chuẩn mực kế toán số 30 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc xác định và trình

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 28 – Báo cáo bộ phận

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 28 – “Báo cáo bộ phận” được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 28 quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

Tin tức kế toán:  Chuẩn mực kế toán số 27 – “Báo cáo tài chính giữa niên độ” được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 27 quy định nội dung tối thiểu của một báo cáo tài chính

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực KT số 25 – BCTC hợp nhất và KT các khoản đầu tư vào công ty con

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 25 – “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con” được ban hành và công bố theo  Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm của Bộ trưởng Bộ Tài chính. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 26 – Thông tin về các bên liên quan

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 26 – “Thông tin về các bên liên quan” được ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 26 là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 24 – “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 24 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp lập và

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực KT số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 23 – “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15  tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 23 quy định và hướng dẫn các

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung BCTC của các ngân hàng và TCTC tương tự

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 22 – “Trình bày bổ sung BCTC của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự” được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 22 quy

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày Báo cáo tài chính

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 21 – “Trình bày Báo cáo tài chính” được ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 21 quy định và hướng dẫn các yêu cầu và nguyên tắc chung về

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 19 – Hợp đồng bảo hiểm

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 19 – “Hợp đồng bảo hiểm” được ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 19 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán 18 – Các khoản dự phòng, tài sản, nợ tiềm tàng

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản, nợ tiềm tàng” được ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 18 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán các

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Tin tức kế toán:  Chuẩn mực kế toán số 17 – “Thuế Thu nhập doanh nghiệp” được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 17 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 16 – “Chi phí đi vay” được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 16 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác” được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 14 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 10 – “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái” được  ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 10 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán 08 -Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 08 – “Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh” được ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 08 quy định và hướng dẫn các nguyên

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 07 – “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết” được ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 07 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và

Chi tiết...