Các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021
Bài viết cập nhật mới nhất BCTC TT133 BCTC TT200

Các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021

Kế Toán Hà Nội, xin trình bày các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021, nhằm giúp các bạn kế toán và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời. Quy định mới nhất về mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính năm 2021 được căn cứ theo Đ?ề? ?? ?ủ? ???ị đị?? ??/????/?Đ??. Trong

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tin tức kế toán:  Hệ thống sổ sách kế toán được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC theo từng hình thức ghi sổ kế toán. Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu chứng từ ghi sổ và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tin tức kế toán::  Mẫu chứng từ ghi sổ tại phụ lục Thông tư 133/2016/TT-BTC được ban hành vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 dùng để theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và làm căn cứ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Sau đây Tin tức kế toán xin

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sỡ hữu theo Thông tư 133

Tin tức kế toán: Mẫu sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu dùng để ghi chép số hiện có và tình hình tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp theo từng nội dung: Vốn góp ban đầu, thặng dư vốn trong quá trình hoạt động và vốn được

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm theo Thông tư 133

Tin tức kế toán: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm là mẫu sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp được miễn, giảm được ban hành tại phụ lục kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2017. Sau đây Tin tức kế toán xin chia

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại theo Thông tư 133

Tin tức kế toán: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại được áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Sổ này dùng để ghi chép phản ánh số thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại và còn được

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng và cách lập theo Thông tư 133

Tin tức kế toán: Sổ này chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Sổ này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu Sổ chi phí đầu tư xây dựng và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tin tức kế toán: Sổ này dùng để theo dõi chi phí đầu tư xây dựng tập hợp cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình kể từ khi khởi công cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Sau đây Tin tức kế toán xin chia sẻ

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, SP, hàng hóa theo TT 133

Tin tức kế toán:  Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá dùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, nhằm đối chiếu với số liệu Tài khoản 152, 153, 155, 156 trên

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ chi tiết dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá và cách lập theo Thông tư 133

Tin tức kế toán: Dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho. Sau đây Tin tức kế

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu thẻ tài sản cố định và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tin tức kế toán: Thẻ tài sản cố định dùng để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của doanh nghiệp, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu thẻ tái sản cố định và cách

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133

Tin tức kế toán:  Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ tài sản cố định và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tin tức kế toán:  Sổ tài sản cố định dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ tài sản trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi ghi giảm tài sản cố định. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn mẫu sổ tài sản cố

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng theo TT 133

Tin tức kế toán: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng được dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại từng nơi sử dụng nhằm quản lý tài sản và dụng cụ đã được cấp cho các phòng,

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tin tức kế toán:  Sổ tiền gửi ngân hàng được dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn mẫu sổ tiền gửi ngân hàng và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.  I. Mẫu sổ tiền gửi

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và cách lập theo TT 133/2016/TT-BTC

Tin tức kế toán: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt dùng cho kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam. Sau đây Tin tức kế toán sẽ chia sẻ với các bạn Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt và cách lập theo Thông

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán và cách lập theo Thông tư 133

Tin tức kế toán: Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán được mở theo từng tài khoản (TK 121; TK 228) nhằm theo dõi các khoản đầu tư chứng khoán theo từng loại chứng khoán có cùng mệnh giá, tỷ lệ lãi suất được hưởng và phương thức thanh toán lãi suất. Sau đây Tin

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ và cách lập theo Thông tư 133

Tin tức kế toán: Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ dùng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu doanh nghiệp mua lại của chính doanh nghiệp đã phát hành ra công chúng theo từng loại cổ phiếu. Sau đây Tin tức kế toán xin được gửi tới các bạn Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu và cách lập theo Thông tư 133

Tin tức kế toán: Mẫu sổ chi tiết phát hành côt phiếu dùng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành ra công chúng. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.  I.

Chi tiết...
Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tin tức kế toán: Sổ chi tiết các tài khoản dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu sổ chi tiết các tài khoản và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.  I. Mẫu sổ chi

Chi tiết...