Phụ cấp nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không?
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Điều kiện để chi phí khấu hao được tính vào chi phí được trừ

Tin tức kế toán: Điều kiện để chi phí khấu hao được tính vào chi phí được trừ là gì? Hầu hết các doanh nghiệp đều phát sinh chi phí khấu hao tài sản cố định. Như: nhà xưởng, máy móc, văn phòng….. . Các chi phí này thường rất lớn nên các doanh nghiệp cần lưu ý để đưa khấu

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu 06-TSCĐ Thông tư 200

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, mục đích, nội dung của bảng và hướng dẫn cách lập… theo Thông tư 200 Mẫu bảng tính và PB khấu hao TSCĐ Các bạn có thể tải mẫu về tại đây:      + File word:     TẢI VỀ            + File excel:      TẢI

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản giao nhận TSCĐ mẫu 01-TSCĐ theo Thông tư 200

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 200 Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ: Các bạn có thể tải mẫu về tại đây:      +  File word:      TẢI VỀ          +  File excel:       TẢI VỀ    1. Mục đích Nhằm xác nhận việc giao

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản đánh giá lại TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ, nội dung, cách lập các chỉ tiêu…. theo Thông tư 200… Mẫu BB đánh giá lại: Các bạn tải mẫu về tại đây:  +  File word:           TẢI VỀ           + File excel:         TẢI VỀ   1.  Mục đích Xác nhận việc đánh giá lại

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản kiểm kê TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ, mục đích, hướng dẫn cách lập… theo Thông tư 200… Mẫu biên bản kiểm kê: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:       TẢI VỀ           +  File excel:       TẢI VỀ 1. Mục đích Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản thanh lý TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 200… Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ: Các bạn tải mẫu dưới đây:  >> Biên bản thanh lý TSCĐ mẫu 02-TSCĐ theo Thông tư 200 <<  1. Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 200

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành, mục đích, cách lập…. theo thông tư 200… Mẫu BB giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành: Các bạn tải mẫu về tại đây:  >> BB giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành << 1. Mục đích Xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 133. mục đích, hướng dẫn cách lập…… Mẫu Biên bản giao nhận: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:   TẢI VỀ      +  File excel:   TẢI VỀ 1. Mục đích: Nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng,

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập…….. Mẫu biên bản kiểm kê Các bạn tải mẫu về tại đây:      +   File word:    TẢI VỀ      +   File excel:    TẢI VỀ 1. Mục đích: Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập………  Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ:     Các bạn tải mẫu về:      TẠI ĐÂY 1. Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán. 2.  Phương pháp

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành và cách lập theo TT 133

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập….. Mẫu BB bàn giao: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:   TẢI VỀ      +  File excel:   TẢI VỀ 1. Mục đích: Xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133

Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập……… Mẫu Biên bản:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +   File word:    TẢI VỀ      +   File excel:   TẢI VỀ 1.  Mục đích: Xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập………. Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:     TẢI VỀ      +   File excel:    TẢI VỀ 1. Mục đích: Dùng để phản ánh số khấu

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Phương pháp khấu hao đường thẳng

Theo Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC có 3 phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định: Phương pháp khấu hao đường thẳng; Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh và Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (khấu hao nhanh)

Căn cứ vào Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC và  Phụ lục 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC Kế Toán Hà Nội xin được trình bày điều kiện áp dụng; Nội dung của phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (khấu hao nhanh) và ví dụ cụ thể như sau: 1. Điều kiện áp dụng phương pháp

Chi tiết...
Bài viết nhiều lượt xem Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

 Tin tức kế toán Căn cứ vào Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC và  Phụ lục 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC Kế Toán Hà Nội xin được trình bày điều kiện áp dụng; Nội dung của phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm và ví dụ cụ thể như sau: 1. Điều kiện áp dụng phương pháp

Chi tiết...
Bài viết nhiều lượt xem Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Giới thiệu các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định. Nội dung và ví dụ cụ thể về các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định bao gồm: Phương pháp trích khấu hao đường thẳng; Phương pháp trích khấu hao nhanh; Phương pháp trích khấu hao giảm dần và

Chi tiết...