Chứng từ TT200 Mẫu biểu TT200

Mẫu sổ nhật ký thu tiền và cách lập theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Sổ nhật ký thu tiền là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ nhật ký thu tiền được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản định giá tài sản góp vốn mới nhất

Để xác định được số vốn góp của mình thì phải tiến hành định giá tài sản góp vốn. Mẫu biên bản góp vốn thể hiện đầy đủ thông tin của người góp vốn như: họ tên, số tài sản định giá, phương thức định giá….  >  Các bạn có thể tải mẫu biên bản về:

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Mẫu bảng chấm công và cách lập theo thông tư 200

Mục đích, cách lập, mẫu bảng chấm công theo thông tư 200… Mẫu bảng chấm công: Các bạn tải mẫu tại đây:     +  File word:     TẢI VỀ       +   File excel:     TẢI VỀ   1. Mục đích Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH,

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ và cách lập theo thông tư 200

Bảng chấm công làm thêm giờ, mục đích, cách lập… Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ: Các bạn tải mẫu về tại đây:    +  File word:     TẢI VỀ        +  File excel:     TẢI VỀ   1. Mục đích: Theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Bảng thanh toán tiền lương và cách lập theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền lương, mục đích, hướng dẫn cách lập… theo thông tư 200… Mẫu bảng thanh toán tiền lương: Các bạn mẫu về tại đây:  +  File word:       TẢI VỀ   +  File Excel:       TẢI VỀ  1. Mục đích: Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Bảng thanh toán tiền thưởng và cách lập theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng, cách lập… theo thông tư 200… Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng: Các bạn tải mẫu về tại đây:    + File word:     TẢI VỀ          + File excel:     TẢI VỀ 1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Mẫu giấy đi đường và cách lập theo thông tư 200

Mẫu giấy đi đường: Các bạn tải mẫu về tại đây:       + File word:      TẢI VỀ        +  File excel:       TẢI VỀ    1. Mục đích: Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH và cách lập theo thông tư 200

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH, hướng dẫn phương pháp lập bảng phân bổ theo Thông tư 200… Mẫu bảng PB tiền lương và BHXH: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:     TẢI VỀ          + File excel:       TẢI VỀ  1. Mục đích: Dùng để tập

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu bảng kê trích nộp cách khoản theo lương, mục đích, hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200… Mẫu bảng kê trích nộp các loại theo lương: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:     TẢI VỀ        +  File excel:      TẢI VỀ  1. Mục đích: Bảng kê trích nộp

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu 07-LĐTL và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền lương nhân công thuê ngoài, hướng dẫn cách lập… theo Thông tư 200 Mẫu bảng thanh toán thuê ngoài  Các bạn tải mẫu về tại đây:      + File word:      TẢI VỀ         +  File excel:     TẢI VỀ  1. Mục đích: Bản thanh toán tiền thuê ngoài là

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu 05-LĐTL Thông tư 200

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành và cách lập….. theo thông tư 200…. Mẫu phiếu: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:     TẢI VỀ           +  File excel:     TẢI VỀ 1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, mục đích, cách lập… theo Thông tư 200 Mẫu thanh toán tiền làm thêm giờ: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:       TẢI VỀ        +  File excel:       TẢI VỀ     1. Mục đích Bảng thanh toán tiền làm thêm

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán và cách lập Thông tư 200

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán và cách lập nhằm xác định số lượng, chất lượng, giá trị hợp đồng… theo Thông tư 200 Mẫu biên bản nghiệm thu (thanh lý): Các bạn tải mẫu về:   >> Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán thông tư 200 << 1. Mục đích Biên bản thanh

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT200

Mẫu hợp đồng giao khoán và cách lập theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập, mẫu hợp đồng giao khoán…… Mẫu hợp đồng giao khoán: Các bạn tải về:   >> Mẫu hợp đồng giao khoán mẫu 08-LĐTL Thông tư 200 << 1. Mục đích Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu 06-TSCĐ Thông tư 200

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, mục đích, nội dung của bảng và hướng dẫn cách lập… theo Thông tư 200 >> Học kế toán ở đâu tốt nhất Hà Nội? Mẫu bảng tính và PB khấu hao TSCĐ Các bạn có thể tải mẫu về tại đây:      + File word:     TẢI VỀ

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản giao nhận TSCĐ mẫu 01-TSCĐ theo Thông tư 200

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 200 Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ: Các bạn có thể tải mẫu về tại đây:      +  File word:      TẢI VỀ          +  File excel:       TẢI VỀ    1. Mục đích Nhằm xác nhận việc giao

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản đánh giá lại TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ, nội dung, cách lập các chỉ tiêu…. theo Thông tư 200… Mẫu BB đánh giá lại: Các bạn tải mẫu về tại đây:  +  File word:           TẢI VỀ           + File excel:         TẢI VỀ   1.  Mục đích Xác nhận việc đánh giá lại

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản kiểm kê TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ, mục đích, hướng dẫn cách lập… theo Thông tư 200… Mẫu biên bản kiểm kê: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:       TẢI VỀ           +  File excel:       TẢI VỀ 1. Mục đích Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản thanh lý TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 200… Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ: Các bạn tải mẫu dưới đây:  >> Biên bản thanh lý TSCĐ mẫu 02-TSCĐ theo Thông tư 200 <<  1. Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 200

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành, mục đích, cách lập…. theo thông tư 200… Mẫu BB giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành: Các bạn tải mẫu về tại đây:  >> BB giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành << 1. Mục đích Xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi

Chi tiết...