Các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021
Bài viết cập nhật mới nhất BCTC TT133 BCTC TT200

Các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021

Kế Toán Hà Nội, xin trình bày các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021, nhằm giúp các bạn kế toán và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời. Quy định mới nhất về mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính năm 2021 được căn cứ theo Đ?ề? ?? ?ủ? ???ị đị?? ??/????/?Đ??. Trong

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu sổ chi tiết bán hàng và cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Sổ này mở theo từng sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn mẫu sổ chi tiết bán hàng và hướng

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Hệ thống sổ sách kế toán được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC theo từng hình thức ghi sổ kế toán. Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm được áp dụng cho các cơ sở kinh doanh thuộc các ngành và các thành phần kinh tế được miễn, giảm thuế GTGT. Sổ này dùng để ghi chép phản ánh số thuế GTGT được miễn giảm, đã miễn giảm và còn được miễn

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại và cách lập theo Thông tư 200

Tin tức kế toán:   Mẫu sổ chi tiết Thuế GTGT được hoàn lại áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Sổ này dùng để ghi chép phản ánh số thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại và còn được hoàn lại cuối

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT và cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Sổ theo dõi thuế GTGT được áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp và ghi sổ kế toán “Đơn”. Sổ này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp. Sau

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng và cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Mẫu sổ chi phí đầu tư xây dựng dùng để theo dõi chi phí đầu tư xây dựng tập hợp cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình kể từ khi khởi công cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Sau đây

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu sổ chi tiết nguồn vốn kinh doanh và cách lập theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh dùng để ghi chép số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp theo từng nội dung: Vốn góp ban đầu, thặng dư vốn trong quá trình hoạt động và vốn được bổ sung từ nguồn khác (Tài

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán và cách lập theo Thông tư 200

Tin tức kế toán:  Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán được mở theo từng tài khoản (chứng khoán kinh doanh: TK 121; Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: TK 128) và theo từng loại chứng khoán có cùng mệnh giá, tỷ lệ lãi suất được hưởng và phương thức thanh toán lãi suất. Sau

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ và cách lập theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ dùng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu doanh nghiệp mua lại của chính doanh nghiệp đã phát hành ra công chúng theo từng loại cổ phiếu. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu sổ chi tiết cổ phiếu quỹ và

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu và cách lập theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu được dùng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành ra công chúng. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu sổ chi tiết phát hành cổ phiếu và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200.

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Sổ theo dõi PB chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào Cty liên doanh

Tin tức kế toán: Sổ này dùng để theo dõi, phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn mẫu sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Sổ theo dõi PB khoản chênh lệch phát sinh khoản đầu tư vào công ty liên kết

Tin tức kế toán: Sổ này dùng để theo dõi, phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết TT 200

Tin tức kế toán: Sổ kế toán chi tiết các khoản đầu tư vào công ty liên kết phải theo dõi những chỉ tiêu sau: Giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên kết; Khoản điều chỉnh vào cuối mỗi năm tài chính tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư… Sau

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh TT 200

Tin tức kế toán: Sổ kế toán chi tiết các khoản đầu tư vào công ty liên doanh dùng để theo dõi giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên doanh; Khoản điều chỉnh vào cuối mỗi năm tài chính tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lợi nhuận hoặc

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu sổ chi tiết các tài khoản và cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Sổ chi tiết các tài khoản dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng.Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu sổ chi tiết các tài khoản và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.  I. Mẫu

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ được dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh và cách lập theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Sổ này mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí). Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh và

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu sổ chi tiết tiền vay và cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Sổ này được dùng để theo dõi theo từng tài khoản, theo từng đối tượng vay (Ngân hàng, người cho vay…) và theo từng khế ước vay. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn sổ chi tiết tiền vay và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200.  I.

Chi tiết...
Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ theo TT 200

Tin tức kế toán: Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại

Chi tiết...