Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNDN Thuế TNDN

12/VBHN-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN được hợp nhất ngày 26/05/2015 từ 3 nghị định sau:

 1. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi.

2.  Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014.

 3. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC không thay thế 3 nghị định trên

Các bạn tải VBHN 12/VBHN-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thuế TNDN:

 >>>TẠI ĐÂY  <<<

Xem thêm:

>>> Hệ thống văn bản về thuế TNDN mới nhất năm 2017.

>>> VBHN số 26/VBHN-BTC Hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN.