146/2017/NĐ-CP
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNDN Thuế TNDN

Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017

Tin tức kế toán:  Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017   Các bạn tải về Nghị định

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNDN Thuế TNDN

12/VBHN-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN được hợp nhất ngày 26/05/2015 từ 3 nghị định sau: >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  1. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Nghị định thuế TNDN Nghị định thuế XNK Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN Thuế XNK

NĐ 12/2015/NĐ-CP Quy định thi hành Luật sửa đổi của các Luật và NĐ về thuế

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 12/02/2015 nhằm quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Nghị định này

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Nghị định thuế TNDN Thuế TNCN Thuế TNDN

NĐ 91/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các NĐ quy định về thuế

Nghị định số 91/2014/TT-BTC được ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2014 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định Nghị định thuế TNDN Thuế GTGT Thuế TNDN

NĐ 92/2013/NĐ-CP Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, GTGT

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 13 tháng 08 năm 2013 nhằm quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Điểm 2 Khoản 6,

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNDN Thuế TNDN

NĐ 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDNp về: Người nộp thuế; thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế; xác định

Chi tiết...