Bài viết cập nhật mới nhất Thủ tục bảo hiểm

Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp có bắt buộc phải đóng BHXH không?

 Tin tức kế toán Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp có bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Thực tế có 2 trường hợp xảy ra như sau

Trường hợp 1: giám đốc đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty

Theo điểm e điều 56 Luật doanh nghiệp số 68 năm 2014 thì: 
“e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty”.
Khi đó, áp dụng quy định tại điều 4 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, giám đốc thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội.

 Trường hợp 2: Giám đốc được công ty thuê quản lý

Lúc này, giám đốc giống như người lao động khác được thuê trong doanh nghiệp. Giám đốc sẽ là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định tại điều 4 khoản 1.2 Quyết định 1111/QĐ-BHXH.

Kết Luận:

 Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp có bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội