Thủ tục doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp số 68/2014

      Tin tức kế toán Ngày 26/11, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 Chương 213 Điều với nhiều điểm mới tích cực. Sau cuộc đột phá về thể chế của văn bản mang tên “Luật Doanh nghiệp” năm 1999, thì Luật Doanh nghiệp 2014 được coi là cuộc đột phá thể chế lần hai.

Luật doanh nghiệp mới có ký hiệu 68/2014/QH13 bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2015, thời điểm này một số luật liên quan như Luật đầu tư số 67/2014/QH13 cũng chính thức có hiệu lực.

Xem đầy đủ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 tại đây