Cơ sở pháp lý Luật thuế TNDN Thuế TNDN

Luật số 32/2013/QH13 – Sửa đổi bổ sung Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Luật số Luật số 32/2013/QH13  được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Luật này có hiệu lực thi từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 Điều

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Luật thuế TNDN Thuế TNDN

Luật số 14/2008/QH12 – Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 03/06/2008 Quốc hội ban hành Luật số 14/2008/QH12 nhằm quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp….. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Luật này có hiệu lực

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Luật thuế GTGT Luật thuế TNCN Luật thuế TNDN Thuế GTGT Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

   –   Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành ngày 26/11/2014  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   +   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật

Chi tiết...