Cơ sở pháp lý Thuế XNK

Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất. Cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, Quyết định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế Nhập khẩu. Hệ thống giúp kế toán cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế xuất nhập khẩu.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Sau đây Tin tức kế toán xin chia sẻ hệ thống các văn bản về thuế xuất nhập khẩu:

 

Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất

 

Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất.

 >>> Các bạn click vào tên từng văn bản để xem chi tiết <<<

Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
LUẬT
107/2016/QH13. 06/04/2016. 01/09/2016. Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu.
NGHỊ ĐỊNH
87/2010/NĐ-CP. 13/08/2010. 01/10/2010. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
08/2015/NĐ-CP. 21/01/2015. 15/03/2015. Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải Quan. Thủ  tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
12/2015/NĐ-CP. 12/02/2015. 01/01/2015 Bãi bỏ một phần của NĐ 87/2010/NĐ-CP.

Các nội dung quy định về:

Tỷ giá khi xác định doanh thu, Chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, Thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 7, 8.

134/2016/NĐ-CP

01/09/2016. 01/09/2016. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.
125/2016/NĐ-CP. 01/09/2016. 01/09/2016. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam. Để thực hiện Hiệp định giữa  Việt Nam và Nhật Bản.
122/2016/NĐ-CP. 01/09/2016. 10/09/2016. Biểu thuế XK, biểu thuế NK ưu đãi, danh mục hàng hóa. Và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
128/2016/NĐ-CP. 01/09/2016. 01/09/2016. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam Để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2016-2018.
129/2016/NĐ-CP. 01/09/2016. 01/09/2016. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam. Để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2016-2018.

QUYÊT ĐỊNH.

78/2010/QĐ-TTg. 30/11/2010. 01/02/2011. Về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.
54/2014/QĐ-TTg. 19/09/2014. 15/11/2014. Về việc miễn thuế NK đối với linh kiện NK. (Để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được nghiên cứu và chế tạo.)
36/2016/QĐ-TTg. 01/09/2016. 01/09/2016. Quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

 THÔNG TƯ.

11/2012/TT-BTC. 04/02/2013. 20/03/2012. Miễn thuế XK đối với HH là vật liệu XD từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan. (Để XD, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng trong khu phi thuế quan/)
111/2012/TT-BTC. 04/07/2012. 18/08/2012. Ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.
80/2014/TT-BTC. 23/06/2014. 07/08/2014. Sửa đổi, bổ sung TT 111/2012/TT-BTC
10/2015/TT-BTC. 29/01/2015. 15/03/2015. Quy định chi tiết thi hành Quyết định 54/2014/TT-BTC.
39/2015/TT-BTC. 25/03/2015. 01/04/2015. Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
164/2015/TT-BTC. 05/11/2015. 20/12/2015. Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi.

Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để SX các SP CNTT trọng điểm.

Thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo TT 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

72/2015/TT-BTC 12/05/2015 26/06/2015 Quy định áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. (Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của doanh nghiệp)

25/2015/TT-BTC.

14/02/2015. 01/04/2015. Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế- Nhật bản giai đoạn 2015-2019
184/2015/TT-BTC. 17/11/2015. 01/01/2016. Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác. (Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh)
182/2015/TT-BTC. 16/11/2015. 01/01/2016. Ban hành Biếu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
174/2015/TT-BTC. 10/11/2015. 01/01/2016. Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.

38/2015/TT-BTC.

25/03/2015. 01/04/2015. Quy định về thủ tục hải quan, Kiểm tra, giám sát hải quan. thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối vớỉ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP. 08/05/2015. 01/07/2015. Quy định chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu  lưu thông trên thị trường.
16/2016/TT-BTC. 21/01/2016. 06/03/2016. Sửa đổi mức thuế suất NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
98/2016/TT-BTC 29/06/2016. 13/08/2016. Bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015

25/2016/TT-BTC.

16/02/2016. 03/04/2016. Sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophotsphat thuộc mã hàng 3105.30.00.
51/2016/TT-BTC. 18/03/2016. 02/05/2016. Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất NK ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc Chương 98 của Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo TT 182/2015/TT-BTC)
48/2016/TT-BTC. 17/03/2016. 18/03/2016. Sửa đổi  thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi)
31/2016/TT-BTC. 23/02/2016. 08/04/2016. Bổ sung mặt hàng dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98 của  Biểu thuế NK ưu đãi
128/2016/TT-BTC. 09/08/2016. 23/09/2016. Quy định miễn, giảm thuế XK đối với các sản phầm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại NĐ 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

 VB HỢP NHẤT.

09/VBHN-BTC .  26/05/2015. 01/10/2010. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế XNK. Được hợp nhất từ NĐ 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 và 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015.
 CÔNG VĂN.
3273/TCT-TTr. về quản lý thuế đối với ô tô nhập khẩu theo hình thức quà tặng.

 

Trên đây là Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất hiện nay mà Tin tức kế toán đã cập nhật.

Các bạn click vào tên từng văn bản để xem chi tiết và tải về. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật đầy đủ các văn bản mới nhất tại đây. Nhằm giúp cho các bạn kế toán có thể nắm bắt kịp thời và áp dụng đúng các quy định hiện hành theo pháp luật.

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất”.

 

Xem thêm:

>> Hệ thống văn bản về thuế GTGT mới nhất.

Hệ thống văn bản về thuế TNDN mới nhất.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính