Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

Trên thực tế tùy theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang theo một trong các phương pháp sau: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu ; hoặc Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức; hoặc Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức
Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

1. Nội dung của phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

– Căn cứ vào định mức các khoản mục chi phí (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) cho từng thành phẩm, nửa thành phẩm

– Căn cứ vào số lượng sản phẩm dở dang đã kiểm kê cuối kỳ.

 Kế toán tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức theo công thức sau:

Theo cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ này. Doanh nghiệp có thể đánh giá sản phẩm dở dang chỉ theo chi phí NVL trực tiếp hoặc theo tất cả các khoản mục chi phí (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung).

2. Điều kiện áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức: Được áp dụng đối với các doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống định mức chi phí sản xuất hợp lý và ổn định.

3. Ví dụ cụ thể phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

Tại công ty cổ phần tập đoàn Kế Toán Hà Nội, trong tháng 4/2017 có số liệu sau:

 • Đơn vị tính đồng Việt Nam
 • Sản phẩm A phải trải qua 2 phân xưởng liên tục, chi phí sản xuất định mức cho mỗi đơn vị sản phẩm tính ở từng phân xưởng như sau:
 • Cuối tháng T4/17 có số liệu như sau:

 Phân xưởng 1: Hoàn thành 3,000 nửa thành phẩm sản phẩm A; còn lại 200 sản phẩm dở dang.

Phân xưởng 2: Nhận 3,000 nửa thành phẩm sản phẩm A của phân xưởng 1 để tiếp tục sản xuất và hoàn thành được 2,700 sản phẩm A; còn lại 300 sản phẩm dở dang.

 • Công ty cổ phần tập đoàn Kế Toán Hà Nội đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức.

Với số liệu trên Kế toán tính Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 như thế nào? chúng ta cùng tính nhé.

Có 2 cách tính.

a) Cách 1: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ chỉ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Nếu doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang chỉ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Và xây dựng được chi phí sản xuất định mức cho mỗi đơn vị sản phẩm tính ở từng phân xưởng như sau:

 

Khoản mục chi phí Định mức chi phí cho mỗi sản phẩm làm dở
Phân xưởng 1 Phân xưởng 2
Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 130,000 162,500

thì g trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 được xác định như sau:

 

Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 phân xưởng 1 = 200 (SP dở) x 130,000 đ/SP dở = 26.000.000 đ
Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 phân xưởng 2 = 300 (SP dở) x 162,500 đ/SP dở = 48,750,000 đ

b) Cách 2:  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo tất cả các khoản mục chi phí.

Nếu doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo tất cả các khoản mục chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Và xây dựng được chi phí sản xuất định mức cho mỗi đơn vị sản phẩm tính ở từng phân xưởng như sau:

 

Khoản mục chi phí Định mức chi phí cho mỗi sản phẩm làm dở
Phân xưởng 1 Phân xưởng 2
Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 130,000 162,500
Chi phí Nhân công trực tiếp 50,000 62,500
Chi phí sản xuất chung 20,000 25,000

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính cho thành phẩm và nửa thành phẩm là 100%. Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung đánh giá theo mức độ hoàn thành.

Tại phân xưởng 1:

 

Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp = 200 (SP dở) x 130,000 đ/SP dở = 26,000,000 đ
Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí nhân công trực tiếp = 200 (SP dở)  x 50,000 đ/SP dở = 10,000,000 đ
Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí sản xuất chung = 200 (SP dở)  x 20,000 đ/SP dở = 4,000,000 đ

Như vậy tính được giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tại phân xưởng 1 là:

 

26,000,000 + 10,000,000 + 4,000,000 = 40,000,000 đ

Tại phân xưởng 2:

 

Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp = 300 (SP dở) x 162,500 đ/SP dở = 48,750,000 đ
Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí nhân công trực tiếp = 300 (SP dở)  x 62,500 đ/SP dở = 18,750,000 đ
Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí sản xuất chung = 300 (SP dở) x 25,000 đ/SP dở = 7,500,000 đ

Như vậy tính được giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tại phân xưởng 2 là:

 

48,750,000 + 18,750,000 + 7,500,000 = 75,000,000 đ

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã trình bày nội dung, điều kiện áp dụng và ví dụ cụ thể của phương pháp Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức. Mời các bạn tham khảo thêm:

 1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính trực tiếp hoặc theo chi phí NVL trực tiếp tại đây,
 2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương tại đây.Dich vu ke toan tron goi so 1

  ? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

  ? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

  ? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

  ▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

  Sau khi tham khảo Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

  ⏩  Khóa học kế toán thực tế 

  ⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

  ⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

  ⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

  ⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính