Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 100/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 4 CMKT Việt Nam (Đợt 5)

Tin tức kế toán: Quyết định 100/2005/QĐ-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2005 nhằm ban hành và công bố 4 CMKT, bao gồm:

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

– Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”;

– Chuẩn mực số 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;

– Chuẩn mực số 19 – “Hợp đồng bảo hiểm”;

– Chuẩn mực số 30 – “Lãi trên cổ phiếu”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo

Các chuẩn mực tại quyết định này được hướng dẫn bởi Thông tư số 21/2006/TT-BTC

 

Tải về :   Quyết định 100.2005.QĐ-BTC (Đợt 5)

 

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 100/2005/QĐ-BTC                                 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân và để kiểm tra, kiểm soát chất lượng công tác kế toán;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bốn (04) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5) có số hiệu và tên gọi sau đây:

– Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”;

– Chuẩn mực số 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;

– Chuẩn mực số 19 – “Hợp đồng bảo hiểm”;

– Chuẩn mực số 30 – “Lãi trên cổ phiếu”.

Điều 2. Bốn (04) Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Các chế độ kế toán cụ thể phải căn cứ vào bốn chuẩn mực kế toán được ban hành kèm theo Quyết định này để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng 

  Chính phủ (để báo cáo);
– Văn phòng TW Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án Nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh,
  thành phố trực thuộc TW;
– Các Tổng công ty Nhà nước;
– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam;
– Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;
– Các công ty kế toán, kiểm toán;
– Công báo;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu VT, Vụ CĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)

 

Trần Văn Tá