Bài viết nhiều lượt xem Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Cách xác định nguyên giá Tài sản cố định

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

 Tin tức kế toán  Các xác định nguyên giá tải sản cố định như thế nào là chính xác? Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày: Cách xác định nguyên giá Tài sản cố định hữu hình; Cách xác định nguyên giá Tài sản cố định vô hình; Cách xác định nguyên giá Tài sản cố định thuê tài chính ở đơn vị thuê. Hãy cùng Tin tức kế toán tìm hiểu các xác định nguyên giá các loại TSCĐ trong bài viết dưới đây.

1. Cách xác định nguyên giá Tài sản cố định hữu hình.

Được quy định tại Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013)

a) Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (mới và cũ)

(Trường hợp mua TSCĐ được kèm thêm thiết bị, phụ tùng thay thế thì phải xác định và ghi nhận riêng thiết bị, phụ tùng thay thế theo giá trị hợp lý. Nguyên giá TSCĐ được mua là tổng các chi phí liên quan trực tiếp tới việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng trừ đi giá trị thiết bị, phụ tùng thay thế)

Lưu ý:

♦ Trường hợp TSCĐ mua trả chậm, trả góp:

Giá mua thực tế phải trả = Giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua (không bao gồm lãi trả chậm)

♦ Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất:

Giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2 Điều 4 thông tư 45/2013/TT-BTC, còn TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ hữu hình vào sử dụng.

– Nếu DN dỡ bỏ nhà cửa, vật kiến trúc để xây dựng mới thì:

+ Giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đủ nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2 Điều 4 thông tư 45/2013/TT-BTC.

+ Nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

+ Những tài sản dỡ bỏ hoặc hủy bỏ được xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý TSCĐ.

b) Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự là giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đem trao đổi.

c) Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất.

Nếu TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

d) Nguyên giá TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng (theo phương thức giao thầu)

e) Nguyên giá TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa.

Là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp

g) Nguyên giá TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển đến.

h) Nguyên giá TSCĐ hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp.

Là giá trị do:

– Các thành viên, cổ đông sáng lập định giá nhất trí

– Hoặc doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận

– Hoặc do tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luật và được các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Ví dụ:

Công ty Kế Toán Hà Nội mua một TSCĐ (mới 100%) với giá (chưa thuế GTGT) là 100 triệu đồng, chiết khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3 triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.

Nguyên giá của TSCĐ = 100.000.000 – 5.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 = 101.000.000 (đồng)

2. Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình.

Được quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư Thông tư 45/2013/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013) và Điều 2 Thông tư Thông tư 28/2017/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 05 năm 2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016).

a) Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm.

Lưu ý: TSCĐ Mua trả chậm, trả góp thì:

Giá mua thực tế phải trả = Giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua (không bao gồm lãi trả chậm)

b) Nguyên giá TSCĐ vô hình mua theo hình thức trao đổi.

Nguyên giá TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự là giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem trao đổi.

c) Nguyên giá TSCĐ vô hình được cấp, được biếu, được tặng, được điều chuyển đến.

DN tiếp nhận tài sản điều chuyển có trách nhiệm hạch toán nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại của tài sản theo quy định.

d) Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp.

– Là các chi phí liên quan trực tiếp đến khâu xây dựng, sản xuất thử nghiệm phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ đó vào sử dụng theo dự tính.

– Riêng các chi phí phát sinh trong nội bộ để DN có nhãn hiệu hàng hoá, quyền phát hành, danh sách khách hàng, chi phí phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu và các khoản mục tương tự không đáp ứng được tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ vô hình được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

e) Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:

– Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

– Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê (thời gian thuê đất sau ngày có hiệu lực thi hành của Luật Đất đai năm 2003, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.

– Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm.

Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động SXKD, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, như sau:

– Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động SXKD và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): Ghi nhận giá trị của phần tài sản (diện tích) là TSCĐ, quản lý, sử dụng và trích khấu hao

– Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán: Không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.

– Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng được phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động SXKD, vừa để bán, để cho thuê: Không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này là TSCĐ và không được trích khấu hao

– Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe: Việc xác định giá trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân bổ theo tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp

g) Nguyên giá của TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Là toàn bộ các chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra để có được quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

h) Nguyên giá TSCĐ là các chương trình phần mềm.

Là toàn bộ các chi phí thực tế mà DN đã bỏ ra để có các chương trình phần mềm trong trường hợp chương trình phần mềm là một bộ phận có thể tách rời với phần cứng có liên quan, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Tài sản cố định thuê tài chính.

Mời xem thêm:

>> Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương 

>> Không nộp thang lương, bảng lương có bị phạt không?

>> Hướng dẫn cách xây dựng thang lương, bảng lương

 

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Cách xác định nguyên giá Tài sản cố định, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính