Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày Báo cáo tài chính

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 21 – “Trình bày Báo cáo tài chính” được ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 21 quy định và hướng dẫn các yêu cầu và nguyên tắc chung về

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 19 – Hợp đồng bảo hiểm

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 19 – “Hợp đồng bảo hiểm” được ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 19 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán 18 – Các khoản dự phòng, tài sản, nợ tiềm tàng

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản, nợ tiềm tàng” được ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 18 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán các

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Tin tức kế toán:  Chuẩn mực kế toán số 17 – “Thuế Thu nhập doanh nghiệp” được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 17 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 16 – “Chi phí đi vay” được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 16 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác” được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 14 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 10 – “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái” được  ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 10 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán 08 -Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 08 – “Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh” được ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 08 quy định và hướng dẫn các nguyên

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 07 – “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết” được ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 07 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 06 – “Thuê tài sản” được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 06 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư

Tin tức kế toán: Chuẩn mực số 05 – “Bất động sản đầu tư” được Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực số 05 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bất động sản đầu tư, gồm: Điều kiện

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 04 – “Tài sản cố định vô hình” được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực kế toán số 04 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 03 – “Tài sản cố định hữu hình” được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 03 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 02 – “Hàng tồn kho” được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chuẩn mực kế toán số 02 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho,

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung

Tin tức kế toán: Chuẩn mực kế toán số 01 – “Chuẩn mực chung” được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các

Chi tiết...