Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 234/2003/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 06 CMKT Việt Nam (Đợt 3)

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Ngày 30 tháng 12 năm 2003 Bộ Tài chính ban hành Quyết định 234/2003/QĐ-BTC nhằm ban hành và công bố 06 chuẩn mực kế toán, bao gồm:

     1- Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư;

     2- Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;

     3- Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;

     4- Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính;

     5- Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;

     6- Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Các chuẩn mực tại quyết định này được hướng dẫn bởi Thông tư số 161/2007/TT-BTC

 

Tải về:  Quyết định 234.2003.QĐ-BTC (Đợt 3)

 

BỘ TÀI CHÍNH
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 234/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ SÁU (06) CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (ĐỢT 3)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 ;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân và để kiểm tra, kiểm soát chất lượng công tác kế toán;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) có số hiệu và tên gọi sau đây:

1- Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư;

2- Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;

3- Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;

4- Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính;

5- Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;

6- Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan.

Điều 2: Sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các chế độ kế toán cụ thể phải căn cứ vào sáu chuẩn mực kế toán được ban hành kèm theo Quyết định này để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 4: Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng 
  Chính phủ (để báo cáo)
– Văn phòng TW Đảng
– Văn phòng Chủ tịch nước
– Văn phòng Quốc hội
– Văn phòng Chính phủ
– Tòa án Nhân dân tối cao
– Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
– Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh,
  thành phố trực thuộc TW
– Các Tổng công ty 91
– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính
– Công báo
– Lưu VP, Cục THTKTC, Vụ CĐKT

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tá

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo QĐ 234/2003/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 06 CMKT Việt Nam (Đợt 3), quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính