Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 165/2002/QĐ-BTC Về việc ban hành và công bố 06 CMKT Việt Nam (đợt 2)

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Ngày 31 tháng 12 năm 2002 Bộ Tài chính ban hành Quyết định 165/2002/QĐ-BTC  nhằm ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2), bao gồm:

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

   +  Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung

   +  Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản

   +  Chuẩn mực số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

   +  Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng

   +  Chuẩn mực số 16 – Chi phí đi vay

– Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các chuẩn mực tại quyết định này được hướng dẫn bởi Thông tư số 161/2007/TT-BTC

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003

Tải về:     Quyết định 165.2002.QĐ-BTC (Đợt 2)

 

BỘ TÀI CHÍNH
********
Số: 165/2002/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực

kế toán Việt Nam (đợt 2)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06-LCT/HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25-HĐBT ngày 18/3/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân và để kiểm tra, kiểm soát chất lượng công tác kế toán;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) có số hiệu và tên gọi sau đây:

– Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung;

– Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản;

– Chuẩn mực số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

– Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng;

– Chuẩn mực số 16 – Chi phí đi vay;

– Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

Điều 2: Sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003. Các chế độ kế toán cụ thể phải căn cứ vào sáu chuẩn mực kế toán được ban hành kèm theo Quyết định này để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 4: Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Tá

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo QĐ 165/2002/QĐ-BTC Về việc ban hành và công bố 06 CMKT Việt Nam (đợt 2), quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính