Cơ sở pháp lý Công văn về thuế TNDN Thuế TNDN

CV 71/TCT-CS về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành công văn số 71/TCT-CS trả lời công văn số 2661/CT-TTHT ngày 02/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

 »  » Các bạn tải công văn về:    TẠI ĐÂY  

 

BỘ TÀI CHÍNH                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 71/TCT-CS    
                                                                Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2661/CT-TTHT ngày 02/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc tại công văn số 862/CT-TH-NV&ĐT ngày 12/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3252/TCT-CS ngày 20/7/2016 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Về chính sách thuế TNDN đối với sản phẩm nhân hạt điều và mủ cao su, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản, thủy sản.

– Tại khoản 4, khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản, thủy sản.

– Ngày 29/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7062/BTC-TCT hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

– Ngày 30/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7193/BTC-TCT hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệp hội Cao su Việt Nam về thuế GTGT đối với mủ cao su.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, nếu các sản phẩm nhân hạt điều trắng và mủ cao su thuộc các trường hợp sản phẩm mới qua sơ chế thông thường nêu tại công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 và công văn số 7193/BTC-TCT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính thì thu nhập từ hoạt động chế biến nhân hạt điều trắng, mủ cao su không thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản theo quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 4, khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2661/CT-TTHT ngày 02/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc tại công văn số 862/CT-TH-NV&ĐT ngày 12/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3252/TCT-CS ngày 20/7/2016 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Về chính sách thuế TNDN đối với sản phẩm nhân hạt điều và mủ cao su, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản, thủy sản.

– Tại khoản 4, khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản, thủy sản.

– Ngày 29/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7062/BTC-TCT hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

– Ngày 30/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7193/BTC-TCT hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệp hội Cao su Việt Nam về thuế GTGT đối với mủ cao su.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, nếu các sản phẩm nhân hạt điều trắng và mủ cao su thuộc các trường hợp sản phẩm mới qua sơ chế thông thường nêu tại công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 và công văn số 7193/BTC-TCT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính thì thu nhập từ hoạt động chế biến nhân hạt điều trắng, mủ cao su không thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản theo quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 4, khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
– Vụ PC-TCT;
– Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quý Trung

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo CV 71/TCT-CS về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính