Bài viết cập nhật mới nhất Thủ tục doanh nghiệp Uncategorized

Chi phí trước khi thành lập Doanh nghiệp có hợp lý hợp lệ không?

Tin tức kế toán Chi phí trước khi thành lập Doanh nghiệp có hợp lý hợp lệ không? Có được khấu trừ thuế GTGT không? Có được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN không?

Mời các bạn xem thêm:
>> Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.3
>> Đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp khai thuế như thế nào?
>> Nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài có được khấu trừ không
>> Cách kê khai thuế nhà thầu qua mạng trực tuyến

1. Chi phí phát sinh trước khi thành lập Công ty có được khấu trừ thuế GTGT không?

 Theo khoản 12 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT:

Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây:

Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

 Theo Công văn 20057/CT-TTHT ngày 17/4/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội

 “Căn cứ các quy định nêu trên, Trường hợp Công ty TNHH — USE Electronics Việt Nam được Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0107984754 ngày 01/09/2017, có hai thành viên góp vốn là Ông Tetsuji Haruta và Công ty TNHH — USE Electronics.

    Trong giai đoạn trước khi thành lập, các thành viên góp vốn đã có văn bản ủy quyền cho Công ty TNHH — USE Electronics chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp thì Công ty TNHH — USE Electronics Việt Nam được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên Công ty TNHH — USE Electronics và phải thực hiện thanh toán cho Công ty TNHH — USE Electronics qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Trường hợp công ty thực hiện bù trừ chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp vào phần vốn góp điều lệ mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể bằng văn bản, để được coi là thanh toán không dùng tiền mặt thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ này.”

 ——————————————————————————–

2. Chi phí phát sinh trước khi thành lập Công ty có được trừ khi tính thuế TNDN không?

 Căn cứ theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí khi tính thuế TNDN:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

 Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định hướng dẫn:

“Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.”

Mời các bạn xem thêm:
>> Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.3
>> Đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp khai thuế như thế nào?
>> Nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài có được khấu trừ không
>> Cách kê khai thuế nhà thầu qua mạng trực tuyến