Bài viết cập nhật mới nhất Thuế TNCN Uncategorized

Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài

 Tin tức kế toán Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài
Theo Công văn 4036/TCT-CS của tổng cục thuế Ngày 30 tháng 9 năm 2015.  Tổng cục thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về Chính sách thuế TNCN của cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam. Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài được quy định như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

“ Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập ”

Tại điểm b, khoản 4, Điều 1 Thông tư số 111/TT-BTC

“b) Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. ”

Tại khoản 4, Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC

“Điều 2. Đối tượng không áp dụng

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

             – Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

             – Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

             – Xúc tiến đầu tư và thương mại;

             – Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;…

Theo đó, trường hợp cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam. Thì thu nhập đó phát sinh là ngoài lãnh thổ Việt Nam và doanh nghiệp Việt nam chi trả thu nhập cũng không khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó