Cơ sở pháp lý Thông tư thuế TNDN Thuế TNDN

26/VBHN-BTC Hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP ngày 12/12/2013 quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

 – Văn bản 26/VBHN-BTC hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP được hợp nhất từ 04 thông tư sau:

 1. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014

 2. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 

 3.Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014

 4. Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015

 – Văn bản hợp nhất này không thay thế 04 Thông tư nêu trên.

Các bạn tải VB 26/VBHN-BTC hướng dẫn về thuế TNDN:

>> TẠI ĐÂY <<<

Xem thêm:

>>>  Hệ thống văn bản về thuế TNDN mới nhất năm 2017.

>>>  Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC hướng dẫn về thuế TNDN.