Bài viết cập nhật mới nhất

Thông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) mới phiên bản 4.4.0

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO 
V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.0 đáp ứng yêu cầu hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.4.0 đáp ứng yêu cầu về hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 170/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
    – Cập nhật Chi cục Thuế Quận 12 thành Quận 12 – Chi cục Thuế khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn
    – Cập nhật Chi cục Thuế Huyện Hóc Môn thành Huyện Hóc Môn – Chi cục Thuế khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn

    Bắt đầu từ ngày 18/05/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.4.0 thay cho các phiên bản trước đây.
     TẢI VỀ: HTKK 4.4.0