Tài liệu Ôn thi đại lý thuế

Tài liệu ôn thi đại lý thuế 2019 – Cách tính thuế TTĐB

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB. Tài liệu này giúp các bạn nắm được cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt để làm tốt phần thi tự luận, trắc nghiệm đối với môn Pháp luật về thuế trong kỳ thi “Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế”.

A. Cơ sở pháp lý – Tài liệu ôn thi đại lý thuế về Thuế tiêu thụ đặc biệt.

  – Thông tư 195/2015/TT-BTC, ngày 24/11/2015.

  – Thông tư 130/2016/TT-BTC, ngày 12/08/2016.

B. Đối tượng nào phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt?

Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB. Trước khi đến với cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Chúng ta cần nắm được Ai là người phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt?

Theo Điều 4 Thông tư 195/2015/TT-BTC. Đối tượng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm:

Đối tượng 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối tượng 2.Tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất khẩu mua hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm mục đích xuất khẩu nhưng sau đó không xuất khẩu mà lại tiêu thụ trong nước.

C. Chi tiết tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB.

CÔNG THỨC TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.

THUẾ TTĐB = GIÁ TÍNH THUẾ TTĐB x THUẾ SUẤT THUẾ TTĐB.

Trong đó.

 * Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt: Các bạn click để xem chi tiết.

 * Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt: chúng ta cùng đi vào Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB ở phần tiếp theo.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB theo quy định mới nhất.

? Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB do đơn vị nhập khẩu bán rahàng hóa sản xuất trong nước. (trừ xăng các loại). 

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 130/2016/TT-BTC. (sửa đổi bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 5 Thông tư 195/2015/TT-BTC).

 * Nếu giá bán ra của cơ sở sản xuất hoặc cơ sở nhập khẩu bán ra không theo giá bán trên thì trường. Thì giá tính thuế TTĐB do Cơ quan thuế ấn định.

 * Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế - hướng dẫn cách tính thuế TTĐB

 – Nếu bán hàng qua các cơ sở trực thuộc (hạch toán phụ thuộc): giá tính thuế TTĐB là giá do cơ sở hạch toán phụ thuộc bán ra.

 – Nếu bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá: giá tính thuế TTĐB là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu quy định chưa trừ hoa hồng.

 – Nếu bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại.

   + Nếu cơ sở kinh doanh thương mại có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc có mối quan hệ liên kết:

 => Thì giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân trong tháng của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra.

 + Trường hợp cơ sở sản xuất, nhập khẩu thành lập nhiều cơ sở thương mại trung gian có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ hoặc có mối quan hệ liên kết:

=> Thì giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân trong tháng của các cơ sở thương mại này bán cho cơ sở kinh doanh thương mại không có quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ, hoặc có mối quan hệ liên kết với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu.

Cơ sở có mối quan hệ liên kết khi thỏa mãn điều kiện một cơ sở nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu của cơ sở kia.

NẾU giá bán của cơ sở sản xuất, nhập khẩu THẤP HƠN TỶ LỆ 7% so với giá bán bình quân của cơ sở thương mại bán ra. THÌ GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT SẼ ĐƯỢC CƠ QUAN THUẾ ẤN ĐỊNH.

Ví dụ: Tổng công ty rượu vang A là đơn vị sở hữu thương hiệu rượu vang A.

Tổng công ty bán nguyên vật liệu chính cho các đơn vị sản xuất sản phẩm rượu vang A (đơn vị sản xuất là thành viên của Tổng công ty rượu vang A).

Đơn vị sản xuất bán sản phẩm rượu vang A cho Công ty thương mại rượu vang A (là công ty con của Tổng công ty rượu vang A).

Công ty thương mại rượu vang A bán sản phẩm rượu vang A cho các Công ty cổ phần (là công ty con của Công ty thương mại rượu vang A).

Các công ty cổ phần ký hợp đồng bán sản phẩm rượu vang A cho các đại lý cấp 1 (không có quan hệ công ty mẹ, công ty con với Tổng công ty rượu vang A, Công ty thương mại rượu vang A, các công ty cổ phần); các đại lý cấp 1 bán sản phẩm bia B cho các đại lý cấp 2, nhà hàng, người tiêu dùng…

Như vậy: Cơ sở sản xuất thực hiện tính, kê khai và nộp thuế TTĐB theo giá bán ra của các cơ sở sản xuất. Nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân trong tháng của cùng loại sản phẩm do các công ty cổ phần thương mại khu vực bán ra.

? Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu.
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu.

LƯU Ý: Nếu hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu. Thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không bao gồm thuế nhập khẩu được miễn giảm.

LƯU Ý: GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT BAO GỒM CẢ GIÁ TRỊ VỎ BAO BÌ.

Cụ thể:

Đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là bia chai, nếu có đặt tiền cược vỏ chai và định kỳ hàng quý cơ sở sản xuất và khách hàng thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ chai. Thì số tiền đặt cược tương ứng giá trị số vỏ chai không thu hồi được phải đưa vào doanh thu tính thuế TTĐB.

Ví dụ: Khách hàng A mua bia chai của cơ sở sản xuất B. Công ty B quy định số tiền đặt cược vỏ chai là 1.000 đồng/chai.

Tổng số tiền đặt cược thu vào đầu quý là 1.000.000 đồng. Hết quý Khách hàng A trả lại cho Công ty B 600 vỏ chai, tương ứng với số tiền Khách hàng A được thu về là 600.000 đồng.

Còn lại 400 vỏ chai Khách hàng A làm mất. Nên không nộp lại được cho Công ty B. Vậy, số tiền đặt cược tương ứng với 400 vỏ chai bia không thu hồi được là 400.000 đồng Công ty B sẽ không phải trả lại cho Khách hàng A.

Vậy, khoản doanh thu 400.000 đồng này Công ty B phải đưa vào doanh thu tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

? Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB đối với hàng hóa gia công.

  – Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá tính thuế của hàng hoá bán ra của cơ sở giao gia công. Hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm bán hàng (chưa bao gồm thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và chưa có thuế TTĐB).

  – Trường hợp cơ sở giao gia công bán hàng cho cơ sở kinh doanh thương mại thì giá tính thuế TTĐB được xác định theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

? Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB đối với hàng hoá sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa cơ sở sản xuất và cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu (nhãn hiệu) hàng hoá, công nghệ sản xuất

 – Giá tính thuế TTĐB là giá bán ra chưa có thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường (nếu có) của cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu hàng hoá, công nghệ sản xuất.

 – Trường hợp cơ sở sản xuất theo giấy phép nhượng quyền và chuyển giao hàng hoá cho chi nhánh hoặc đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam để tiêu thụ sản phẩm thì giá tính thuế TTĐB là giá bán ra của chi nhánh, đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam.

? Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB đối với hàng hóa gia công đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm.

 – Giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và chưa có thuế TTĐB của hàng hóa bán theo phương thức trả tiền một lần, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm.

? Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB đối với hàng hóa gia công  hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho, khuyến mại.

 – là giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng chịu thuế TTĐB của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà bán trong nước.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế - hướng dẫn cách tính thuế TTĐB

 =>Nếu cơ sở xuất khẩu có giá bán thấp hơn 7% so với giá bán trên thị trường thì giá tính thuế TTĐB sẽ được cơ quan thuế ấn định.

? Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB đối với dịch vụ.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế - hướng dẫn cách tính thuế TTĐB

Trong đó: Giá dịch vụ chưa bao gồm thuế GTGT cụ thể đối với một số trường hợp như sau:

 –  Đối với kinh doanh gôn (bao gồm cả kinh doanh sân tập gôn):

  + Là doanh thu bao gồm cả tiền bán vé tập gôn, bảo dưỡng sân cỏ, hoạt động cho thuê xe (buggy) và thuê người giúp việc trong khi chơi gôn (caddy), tiền ký quỹ (nếu có) và các khoản thu khác liên quan đến chơi gôn do người chơi gôn, hội viên trả cho cơ sở kinh doanh gôn.

  + Trường hợp khoản ký quỹ được trả lại người ký quỹ thì cơ sở sẽ được hoàn lại số thuế đã nộp bằng cách khấu trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo. Nếu không khấu trừ thì cơ sở sẽ được hoàn theo quy định.

  + Trường hợp cơ sở kinh doanh gôn có kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ khác không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như: khách sạn, ăn uống, bán hàng hóa, hoặc các trò chơi thì các hàng hóa, dịch vụ đó không phải chịu thuế TTĐB.

 –  Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng: Giá tính thuế TTĐB là doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách.

 – Đối với kinh doanh đặt cược:

Giá tính thuế TTĐB  = doanh thu bán vé đặt cược – tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT).

Không bao gồm doanh số bán vé vào cửa xem các sự kiện giải trí gắn với hoạt động đặt cược.

 – Đối với kinh doanh vũ trường, mát-xa và karaoke:

Giá tính thuế TTĐB = Doanh thu chưa có thuế GTGT.

Bao gồm cả doanh thu của dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác đi kèm (ví dụ: tắm, xông hơi trong cơ sở mát-xa).

–  Đối với kinh doanh xổ số:

Giá tính thuế TTĐB = Doanh thu bán vé các loại hình xổ số (doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT).

LƯU Ý VỀ GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHO CÁC TRƯỜNG HỢP TRÊN:

  – Sẽ bao gồm cả khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ (nếu có) mà cơ sở sản xuất kinh doanh được hưởng.

  – Đối với mặt hàng thuốc lá giá tính thuế TTĐB bao gồm cả khoản đóng góp bắt buộc và kinh phí hỗ trợ quy định tại Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

D. THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.

 – Đối với hàng hóa: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người mua (không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền).

 – Đối với dịch vụ: là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn (không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền).

 – Đối với hàng hóa nhập khẩu: là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Thuế TTĐB phải nộp = Thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB bán ra trong kỳ Thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả tương ứng với số hàng hóa bán ra trong kỳ.

Các bạn xem quy định khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt:

LƯU Ý VỀ VIỆC THỰC HIỆN HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ.

☑️ Cơ sở sản xuất khi bán hàng hóa, giao hàng cho các chi nhánh, cơ sở phụ thuộc, đại lý đều phải sử dụng hóa đơn.

☑️ Nếu chi nhánh, cửa hàng trực thuộc trên cùng một tỉnh, thành phố với cơ sở sản xuất hoặc hàng xuất chuyển kho thì được sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ.

Trên đây là Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB. Phần bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt là một dạng bài tập ngắn và dễ lấy điểm trong đề thi chứng chỉ đại lý thuế. Do đó các bạn nên nắm thật chắc để ghi điểm phần này nhé!

Xem thêm:

 >> Đề thi trắc nghiệm có lời giải môn thuế tiêu thụ đặc biệt.

 >> Bí quyết làm bài thi đại lý thuế đạt điểm cao.

Chúc các bạn thành công trên chặng đường chinh phục chứng chỉ đại lý thuế.

▶️ Nếu bạn còn chưa tự tin vào khả năng tự ôn thi đại lý thuế của mình?

▶️ Hay bạn quá bận rộn để tự nghiên cứu?

▶️ Bạn chưa có một giáo trình sát đề thi để ôn tập?

▶️ Bạn chưa tìm được trung tâm luyện thi với giảng viên nhiều năm kinh nghiệm?

Hãy đến với LỚP ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ tại KTHN Group – Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế sẽ là của bạn!

Đừng ngần ngại gọi điện hoặc để lại thông tin đăng ký khóa học. Đội ngũ nhân viên sẽ liên hệ lại sau 24h.

? Chuyên trang kế toán: www.tintucketoan.com
? Fanpage: Tin Tức Kế Toán: https://www.facebook.com/tintucketoan

Đang tải…

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Tài liệu ôn thi đại lý thuế – hướng dẫn cách tính thuế TTĐB, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính