Bài viết cập nhật mới nhất

Sắp tới sẽ không giảm trừ khi trả nợ tiền sử dụng đất trước hạn

Tin tức kế toán Sắp tới sẽ không giảm trừ khi trả nợ tiền sử dụng đất trước hạn

Đây là nội dung mới được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 79 ban hành ngày 26/10/2019 quy định về thu tiền sử dụng đất.

Theo đó, Nghị định này đã bãi bỏ hoàn toàn quy định về việc hỗ trợ giảm trừ tiền sử dụng đất phải nộp nếu hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn.

Trước đây, tại Nghị định 45 năm 2014, nếu hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp với mức hỗ trợ là 2%/năm. Mà hiện nay, khi Nghị định 79 có hiệu lực, sẽ không hỗ trợ điều này nữa.

Thay vào đó, cá nhân, hộ gia đình phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

Đồng thời, nếu đã được ghi nợ trước ngày 10/12/2019 mà chưa thanh toán hết nợ thì sẽ thực hiện như sau:

Ghi nợ tiền sử dụng đất trước 01/3/2016 thì tiếp tục thanh toán số tiền còn nợ theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đến hết 28/02/2021. Từ 01/3/2021 trở về sau, hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán nợ theo giá đất tại thời điểm trả nợ;

Ghi nợ từ 01/3/2016 đến trước 10/12/2019 thì tiếp tục thanh toán nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận trong thời hạn 05 năm. Quá thời hạn này thì phải trả số tiền còn nợ theo giá đất tại thời điểm trả nợ…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2019.