Cơ sở pháp lý Công văn về thuế TNDN Thuế TNDN

CV 327/TCT-DNL V/v xác định kết chuyển lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 24 tháng 01 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành CV số 327/TCT-DNL trả lời công văn số 110/CV-DIC No2 ngày 25/11/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn xử lý vướng mắc của Công ty trong quá trình kết chuyển lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp

>>  Các bạn tải công văn về:      TẢI VỀ   

   BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 327/TCT-DNL                                                                Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

V/v xác định kết chuyển lỗ, tính thuế TNDN           

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 110/CV-DIC No2 ngày 25/11/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn xử lý vướng mắc của Công ty trong quá trình kết chuyển lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, khoản 2, Điều 9, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau”.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 được chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Cục TCDN; CST, PC, CĐ kế toán (BTC);
– Vụ PC, CS, KK;
– Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Ngọc Minh