Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

CV 102/TCT-TNCN ngày 10/01/2017 về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Ngày 10 tháng 01 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 102/TCT-TNCN trả lời công văn số 75231/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

 >>>  Các bạn tải về:    TẠI ĐÂY  

BỘ TÀI CHÍNH                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 102/TCT-TNCN 
                                                                          Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75231/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điều 2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có quy định:

……………

“b) Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập”

Tại điểm c khoản 8 điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn:

“c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là Cục Thuế nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam.”

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày tại công văn số HMS/123-RO ngày 09/11/2016 của Văn phòng đại diện Hiatachi Metals Singapore PTE.LTD tại Hà Nội Ông Yamazaki là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, không tách được thu nhập ở nhiều nơi và một số khoản chi phí đi lại, vé máy bay nội địa… trong thời gian ông Yamazaki làm việc tại Việt Nam sẽ do Văn phòng đại diện Hiatachi Metals Singapore PTE.LTD tại Hà Nội chi trả.

Do vậy Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 75231/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2016: Ông Yamazaki nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế TNCN tại Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Website TCT;
– Vụ Pháp chế -TCT;
– Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Minh

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo CV 102/TCT-TNCN ngày 10/01/2017 về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính