Bài viết cập nhật mới nhất

Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế hóa đơn điện tử không?

Câu hỏi 1: 

Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2,3 Điều 10 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiu lực để giao dch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này. Hóa đơn điện tử chuyển thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khp đúng nội dung. 

Câu hỏi 2: 

Xin hỏi khi hết thời hạn lưu trữ có được phép tiêu hủy hóa đơn điện tử như đối với hóa đơn giấy không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật kế toán, nếu không có quy định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được tiêu hủy. Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các thông điệp dữ liệu hóa đơn chưa được tiêu hủy và hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.