Bài viết cập nhật mới nhất

Hồ sơ hoàn thuế GTGT: Ngành Thuế tăng cường quản lý rủi ro

Với mục đích tạo cơ sở giúp cơ quan thuế đánh giá, xếp hạng rủi ro đối với người nộp thuế (NNT) có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), ngày 18/9/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1388/QĐ-TCT về việc áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn NNT để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

Mục đích tăng cường quản lý rủi ro hồ sơ hoàn thuế GTGT

Theo đó, nội dung Quyết định thực hiện việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác hoàn thuế GTGT để phân tích, đánh giá, xếp hạng NNT là doanh nghiệp, tổ chức có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.

Việc quản lý rủi ro trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ thực hiện áp dụng đối với hồ sơ hoàn thuế dự án đầu tư và hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Đồng thời kết quả đánh giá, xếp hạng rủi ro đối với NNT có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng.

Nội dung chi tiết 

Một là, quyết định kiểm tra trước hoàn thuế sau đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng của NNT được xếp hạng rủi ro cao.

Hai là, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau theo mức độ xếp hạng rủi ro của NNT.

Ngoài ra, việc phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng còn giúp chuẩn hóa nội dung và các bước công việc, tạo sự thống nhất trong công tác lựa chọn NNT có dấu hiệu rủi ro để phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

Bên cạnh đó, việc phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cũng góp phần đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công tác lựa chọn NNT có dấu hiệu rủi ro, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Quyết định số 1388/QĐ-TCT có hiệu lực kể từ ngày ký, Thủ trưởng các cơ quan thuế từ Trung ương đến địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

>>> Nguồn tham khảo: TỔNG CỤC THUẾ