Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường theo thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hạch toán Hàng mua đang đi đường (Tài khoản 151) như thế nào? Hàng mua đang đi đường là trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường, vận chuyển ở

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 141 – Tạm ứng theo thông tư 200

Tạm ứng là việc cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp ứng trước một khoản tiền hoặc vật tư để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc đã được phê duyệt. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí Xem thêm: >> Hệ thống

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 138 -­ Phải thu khác theo thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Các khoản phải thu khác (tài khoản 138) phát sinh trong các doanh nghiệp bao gồm các khoản phải thu không mang tính chất trao đổi, mua bán. Để theo dõi tình hình nợ phải thu khác, kế toán sử dụng tài khoản 138 -­ Phải thu khác. THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 136 -­ Phải thu nội bộ theo thông tư 200

Phải thu nội bộ là các khoản phải thu phát sinh trong quan hệ thương mại, tài chính giữa doanh nghiệp với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới trực thuộc doanh nghiệp độc lập. Các đơn vị cấp dưới trực thuộc trong trường hợp này là các đơn vị không có

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 133-Thuế GTGT được khấu trừ theo thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ chỉ phát sinh ở những đơn vị kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thuế GTGT được khấu trừ là số thuế GTGT đầu vào của những vật tư, hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định, …

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo thông tư 200

Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán, như: Phải thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ, thanh lý, nhượng bán tài sản (TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính) giữa doanh nghiệp và người mua

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Giống với thông tư 133/2016/TT-BTC, tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại tài khoản Vốn chủ sở hữu. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 133. Cách hạch toán tài khoản 413 – Chênh lệch

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 128–Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo TT 200.

 Tin Tức Kế Toán: Giống với thông tư 133/2016/TT-BTC tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, theo thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại tài khoản Tài sản. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 133. Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh theo thông tư 200

Chứng khoán kinh doanh bao gồm cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán; Các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác (chứng chỉ quỹ, quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, thương phiếu, hối phiếu, …) mà doanh nghiệp nắm giữ

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 113-Tiền đang chuyển theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hạch toán Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển như thế nào? Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng. Nhưng chưa nhận được giấy báo Có,

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Giống với thông tư 133/2016/TT-BTC tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại Tài khoản Tài sản. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 133. Cách hạch toán tài khoản 112 theo thông tư 200 như thế

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán thuế xuất khẩu (tài khoản 3333) theo thông tư  200

Tin tức kế toán: Thuế xuất khẩu (TK 3333) là sắc thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu trong quan hệ thương mại quốc tế. Khi hạch toán kế toán, sử dụng Tài khoản 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu), để phản ánh số thuế xuất khẩu phải nộp, đã nộp và còn

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 111-Tiền mặt theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Giống với thông tư 133/2016/TT-BTC tài khoản 111 – Tiền mặt theo thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại Tài khoản Tài sản. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 133. Cách hạch toán tài khoản 111 theo thông tư 200 như thế nào? THÔNG TIN

Chi tiết...