Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân theo thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân phát sinh trong kỳ tính thuế. Khi hạch toán kế toán sử dụng Tài khoản 3335  – Thuế Thu nhập cá nhân để phản ánh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, đã nộp và còn

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 3334 – Thuế Thu nhập doanh nghiệp thông tư 200.

 Tin Tức Kế Toán:Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là thuế tính trên thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Khi hạch toán kế toán sử dụng Tài khoản 3334 – Thuế Thu nhập doanh nghiệp để phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán thuế nhập khẩu (tài khoản 3333) theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Thuế nhập khẩu (Tài khoản 3333) là sắc thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu trong quan hệ thương mại quốc tế. Theo TT 200, khi hạch toán kế toán sử dụng Tài khoản 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) để phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp,

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt(TTĐB) thông tư 200

 Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là sắc thuế đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ đặc biệt nằm trong danh mục nhà nước quy định. Khi hạch toán kế toán sử dụng Tài khoản 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt để phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, đã nộp và còn phải

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp theo thông tư 200

Tài khoản khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp: Phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành –

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hạch toán tài khoản 333 –Thuế và các khoản phải nộp nhà nước thông tư 200.

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm. THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 331 – Phải trả cho người bán theo thông tư 200.

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính theo hợp

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược TT 200

 Tin Tức Kế Toán: Cách hạch toán Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược như thế nào? Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế chế độ kế toán theo Quyết

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 243-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hạch toán tài khoản thuế thu nhập hoãn lại (TK 243) như thế nào? Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (TK 243): Là thuế TNDN sẽ được hoàn lại trong tương lai tính trên các khoản: chênh lệch tạm thời được khấu trừ; Giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư 200

Tin tức kế toán: Giống với thông tư 133/2016/TT-BTC Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 821) theo thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại tài khoản Chi phí khác. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 133. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả TT 200

 Tin Tức Kế Toán: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (TK 347): Là thuế thu nhập sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN trong năm hiện hành. Hạch toán tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả như thế nào. Cùng Kế Toán

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán TK 242 – Chi phí trả trước theo thông tư 200.

Chi phí trả trước là các chi phí đã thực tế phát sinh ở kỳ này nhưng có liên quan đến nhiều kỳ sản xuất, kinh doanh kế tiếp sau. Vì vậy phải tính toán phân bổ cho nhiều kỳ sau. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí Xem

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hướng dẫn cách hạch toán TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang theo TT 200. Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế chế độ kế toán

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho TT 200

Tin tức kế toán: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (TK 2294) là khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho. Dưới đây là cách hạch toán Tài khoản 2294 – Dự phòng giảm

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi thông tư 200

Tin tức kế toán: Dự phòng phải thu khó đòi (Tài khoản 2293) là khoản dự phòng phần giá trị các khoản nợ phải thu và các khoản có tính chất tương tự các khoản phải thu mà khó có khả năng thu hồi. Cách hạch toán tài khoản Dự phòng thu khó đòi (TK 2293) như

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hạch toán Tài khoản 2292-Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác TT200

 Tin Tức Kế Toán: Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (TK 2292) là khoản dự phòng tổn thất do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư (công ty con, liên doanh, liên kết) bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng mất vốn hoặc khoản dự phòng do suy giảm

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hạch toán Tài khoản 2291-Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh TT 200

 Tin Tức Kế Toán: Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh – Tài khoản 2291 – là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh. Vậy, cách hạch toán TK 2291 – Dự phòng giảm giá

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 229-Dự phòng tổn thất tài sản theo thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hướng cách hạch toán Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản theo TT 200. Dự phòng tổn thất tài sản (TK 229) bao gồm các khoản dự phòng: Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh; Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; Dự phòng phải thu

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Giống với thông tư 133/2016/TT-BTC tài khoản 352 – Dự phòng phải trả, theo thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại tài khoản Nợ phải trả. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 133. Cách hạch toán tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 228 – Đầu tư khác theo thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Đầu tư khác là gì? Tài khoản sử dụng, nguyên tắc kế toán, nội dung phản ánh và kết cấu tài khoản, phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của Đầu tư khác như thế nào? Cùng Kế Toán Hà Nội tìm hiểu trong bài viết “Cách

Chi tiết...