Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ kế toán TK 8212 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 8212 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ban hành ngày 22/12/2014, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Sơ đồ kế toán tài khoản 8212 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Sơ đồ kế toán tài khoản 8212 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Mời các bạn xem:  Hướng dẫn hạch toán tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 200 >> tại đây.