Bài viết cập nhật mới nhất

Tổng cục Thuế giới thiệu toàn bộ điểm mới của Thông tư 66

Tin tức kế toán Tổng cục Thuế giới thiệu toàn bộ điểm mới của Thông tư 66
Để tạo điều kiện cho công tác triển khai, tuyên truyền, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4409 giới thiệu những điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, 18 nội dung mới về giao dịch điện tử nêu tại Thông tư 66/2019 được Tổng cục Thuế nêu tại Phụ lục ban hành kèm Công văn này:

– Nhiều nội dung trước đây chưa được quy định thì nay Thông tư 66 đã bổ sung như: Sửa đổi chứng từ điện tử, chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại; Có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ giấy khi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi…

– Quy định rõ ràng, chi tiết hơn một số nội dung như: Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử; Thời gian cụ thể nộp từng hồ sơ thuế điện tử; Người nộp thuế chỉ được thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế sau khi được thông báo chấp nhận cấp tài khoản giao dịch điện tử…

– Giảm thời hạn cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận cho người nộp thuế khi hồ sơ có sai sót từ 03 ngày xuống còn 02 ngày để người nộp thuế kịp thời nộp hồ sơ khác;

– Về biểu mẫu: Sửa đổi 05 biểu mẫu, bãi bỏ 02 biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 110/2015/TT-BTC và bổ sung thêm 03 biểu mẫu mới…