Bài viết cập nhật mới nhất Thuế TNCN

Thời hạn đăng ký giảm người phụ thuộc cho các cá nhân là thời điểm nào?

Tin tức kế toán Thời hạn đăng ký giảm người phụ thuộc cho các cá nhân là thời điểm nào? Trường hợp cá nhân chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì có được giảm trừ khi quyết toán không? 

Mời bạn xem thêm:

>> Chi phí trước khi thành lập Doanh nghiệp có hợp lý hợp lệ không?
>> Đối tượng nào được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN?

 Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c.2 quy định giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

 Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc. Thời gian tính giảm trừ kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

 Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”

 Căn cứ theo quy định trên thì:

 Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc được nộp trước khi quyết toán thuế.
 Đối với người phụ thuộc khác là các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng như anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà nội… thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế.,
Quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Như vậy

 Các đối tượng là con cái và bố mẹ thì thời hạn nộp hồ sơ đăng ký là trước khi quyết toán thuế.

  Còn đối tượng khác thì cá nhân phải thực hiện đăng ký từ thời điểm tháng 31/12 của năm quyết toán

Mời bạn xem thêm:

>> Chi phí trước khi thành lập Doanh nghiệp có hợp lý hợp lệ không?
>> Đối tượng nào được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN?