Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 711 – Thu nhập khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Sơ đồ TK 711- Kế toán thu nhập khác theo TT200

 

Để biết thêm chi tiết các nghiệp vụ phát sinh tại Sơ đồ TK 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 200, các bạn xem tại bài viết dưới đây:

Cách hạch toán TK 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 200

 

Xem thêm:

Sơ đồ TK 642 – Chi phí Quản lý doanh nghiệp theo Thông tư 200

Sơ đồ TK 641- Chi phí bán hàng theo thông tư 200