Bài viết cập nhật mới nhất Hoá đơn

Nội dung thông tư 68/2019 có hiệu lực từ 14/11/2019

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo đó, Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử bao gồm:

Nội dung hóa đơn điện tử,

Thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử,

Áp dụng hóa đơn điện tử,

Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử,

Quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

TẢI VỀTT-68-2019-BTC-405141