Bài viết cập nhật mới nhất Kế toán DN siêu nhỏ

Mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

QUY ĐỊNH MẪU SỔ SÁCH KẾ TOÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu Mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định như thế nào? cách mở sổ, phương pháp lập các sổ kế toán dành riêng cho DN siêu nhỏ theo Thông tư 132/2018/TT-BTC.

 >> Mở ra cơ hội thăng tiến nghề nghiệp kế toán với

Khóa ôn thi chứng chỉ đại lý thuế sát đề thi.

I. Quy định chung về việc sử dụng mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.

 1. Quy định chung về sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.

Về chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn về hệ thống sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ như sau.

 

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ có quyền tự thiết lập một hệ thống riêng cho doanh nghiệp mình. Miễn sao phải khoa học, rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch và có thể kiểm soát, đối chiều được.
  • Trường hợp không thể tự thiết lập, xây dựng được cho Dn mình 1 hệ thống sổ sách đảm bảo các tiêu chí trên. Thì Doanh nghiệp siêu nhỏ được phép áp dụng hệ thống sổ sách kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo TT 133/2016/TT-BTC. Hoặc áp dụng mẫu sổ sách kế toán dành riêng cho DN siêu nhỏ tại Thông tư 132/2018/TT-BTC.
  • Khi áp dụng hệ thống Mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nh tại Thông tư 132/2018/TT-BTC. Thì Dn vẫn có thể tham khảo thêm mẫu sổ sách theo TT 133/2016/TT-BTC.

 

Mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ
Mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ đối với trường hợp Dn nộp thuế TNDN theo thu nhập tính thuế hoặc % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

2. Phân loại hệ thống sổ sách đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.

Thông tư 132/2018/TT-BTC ban hành 2 hệ thống mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ tương ứng với 2 hình thức tính nộp thuế TNDN. Cụ thể:

 – Phương pháp 1: Tính thuế TNDN căn cứ trên thu nhập tính thuế. >> Áp dụng mẫu sổ sách theo Chương II Thông tư 132/2018/TT-BTC.

 – Phương pháp 2: Tính thuế TNDN căn cứ theo % trên doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. >> Áp dụng mẫu sổ sách theo Chương III Thông tư 132/2018/TT-BTC.

 II. Hệ thống mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.

Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu về Mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, cách mở sổ và phương pháp lập cho từng loại sổ kế toán.

 1. Mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ đối với DN siêu nhỏ tính thuế TNDN trên thu nhập tính thuế.

 

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

I Sổ kế toán tổng hợp
1 Sổ Nhật ký sổ cái Mẫu số S01- DNSN
II Sổ kế toán chi tiết
1 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S02-DNSN
2 Sổ tài sản cố định Mẫu số S03-DNSN
3 Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán Mẫu số S04-DNSN
4 Sổ chi tiết thanh toán các khoản nợ phải trả Mẫu số S05-DNSN
5 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế) Mẫu số S06a-DNSN
6 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) Mẫu số S06b-DNSN
7 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu số S07-DNSN
8 Sổ theo dõi thuế GTGT được khấu trừ Mẫu số S08-DNSN
9 Sổ chi tiết thuế GTGT đầu ra Mẫu số S09-DNSN
10 Sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu số S10-DNSN

Tải Mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và phương pháp lập:

Mau-so-sach-ke-toan-dn-sieu-nho-thOP1

2. Mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ đối với DN siêu nhỏ tính thuế TNDN theo % doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

 

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Mẫu số S1-DNSN
2 Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động Mẫu số S2-DNSN
3 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S3-DNSN
4 Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN Mẫu số S4-DNSN

Tải Mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và phương pháp lập:

Mau-so-sach-ke-toan-dn-sieu-nho-thOP2

Trên đây là hệ thống Mẫu sổ sách kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ. Ngoài ra có thể áp dụng thêm các sổ tại Thông tư 133/2018/TT-BTC.

 

 Các bạn xem thêm: 

 >> Hệ thống chứng từ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ.

 >> Cách lập báo cáo tài chính donh nghiệp siêu nhỏ.

 >> Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ.